Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

TRANSPORT DE MERCADERIES DE CARRETRA RENOVACIÓ

INSCRIPCIÓ

dimarts, 9 de març de 2021

 

Data d'inici: pendent de confirmar

 

 

                                    (Les classes és realitzaran mitjançant el programa Google Classroom i ZOOM -  aula virtual)

 

OBJECTIUS: 

 

1. Formació avançada sobre conducció racional basada en les normes de seguretat. 

1.1 Objectiu: Conèixer les característiques de la cadena cinemàtica per a optimitzar la seva utilització.

Contingut: Coneixement del vehicle; corbes de parell, potència i consum específic d'un motor; zona d'utilització òptima del cuentarrevoluciones; diagrames de cobertura de les relacions de la caixa de canvi de velocitats;  manteniment mecànic bàsic. 

 

CONDUCCIÓ RACIONAL

1.2. Objectiu: Conèixer les característiques tècniques i el funcionament dels dispositius de seguretat  a fi dominar els vehicle, minimitzar el seu desgast i prevenir les anomalies de funcionament. 

Contingut: Pneumàtics; frens; límits d'utilització dels frens i ralentizadores; selecció de la millor combinació entre velocitat i relació de tansmissió; utilització de la inèrcia del vehicle; utilització que han d'adoptar-se en cas de fallada. 

. CONDUCCIÓ RACIONAL 

. FORMADOR VARI

1.3. Objectiu: Poder optimitzar el consum de carburant. 

Contingut: Optimització del consum de carburant mitjançant l'aplicació de les tècniques indicades en els punts 1.1 i 1.2. 

2. Aplicació de reglamentació.

2.1.  Objectiu: Conèixer: El tacògraf; durada màxima de la jornada laboral específica del sector del transports;  principis, aplicació i conseqüències dels Reglaments (CEE) número 3821/85 i (CE) número 561/2006; sancions en cas de no utilització, mala utilització o manipulació  fraudulenta del tacògraf. Coneixement de l'entorn social del transport per carretera: drets i obligacions del conductor en matèria de qualificació  inicial i de formació  contínua. 

3. Salut, seguretat vi+ària i mediambiental, servei. logística. 

3.1.  Objectiu: Tenir consciència dels riscos de la carretera i els accidents de treball. 

Contingut:  Tipologia dels accidents de treball en el sector del transport; la importància del compliment de les normes de trànsit i seguretat viària; enllumenat i senyalització òptica; els accidents de trànsit, la magnitud del problema; estadístiques dels accidents de circulació; implicació dels vehicles pesants; dinàmica d'un impacte i conseqüències humanes, materials i econòmiques de l'accident; els grups de risc; els factors de risc  (la velocitat, l'alcohol, les drogues  tòxiques, les malalties i els fàrmacs, el somni, la fatiga, l'estrès); la conducció preventiva; conducció condicions adverses; contaminació i accidents. 

3.2. Objectiu: Tenir consciència de la importància de l'aptitud física i mental.

Contingut:  La conducció, una tasca de presa de decisions; actituds i capacitats bàsiques per a una conducció segura;  estat físic del conductor; principis d'una alimentació sana i equilibrada, efectes de l'alcohol, els medicaments o qualsevol altra substància que pugui modificar el comportament; símptomes, causes i efectes de la fatiga i l'estrès; paper fonamental del cicle bàsic activitat/ reposo. 

3.3 Objectiu:  Tenir capacitat per a avaluar situacions d'emergència. 

Contingut:  Seguretat activa i passiva; comportament en situacions d'emergència, actuació en cas d'accident de trànsit; intervenció, sensibilització i educació viària (formació individualitzada);les normes de trànsit; prevenció de l'agreujament d'accidents; avís als serveis de socors; auxili als ferits i aplicació dels primers socors; reacció en cas d'incendi; evacuació dels ocupants del vehicle; reccions en cas d'agressió; principis bàsics de la declaració amistosa d'accident. 

.CONDUCCIÓ RACIONAL O SEGURETAT VIÀRIA.

. PRIMERS AUXILIS. 

.EXTINCIÓ INCENDIS. 

CONTINGUTS: 

1.  Conducció Racional basada en normes de seguretat

1.1 Cadena cinemàtica

1.2  Dispositius de seguretat 

1.3 Optimització  carburant 

1.4 Seguretat i comoditat passatgers

2.  Aplicació Reclamació 

2.1  Aplicació reglamentació  

3. Salut, seguretat vial i medi, servei logístic

3.1 Riscos i accidents de treball 

3.2  Aptitud física i mental 

3.3 Capacitat avaluació situacions d'emergència Horari: pendent de confirmar
Lloc: PRESENCIAL

 

 

 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org