Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

PRL PER A TREBALLS DE PALETERIA 20 HORES

INSCRIPCIÓ

dijous, 23 de setembre de 2021

 

 

PRL AMB TREBALLS DE PALETERIA 20 HORES

 

Data d'inici:  pendent de confirmació 

Horari:  pendent de confirmació 

 

 

 OBJECTIUS

 

OBJECTIU GENERAL: Formar a l'alumne perquè adquireixi els coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals de l'ofici de “Obra de paleta” que han de disposar els qui desenvolupin activitats en les empreses emmarcades en l'àmbit d'aplicació del Conveni General del Sector de la Construcció.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

■ Saber identificar quines activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte de l'ofici d'obra de paleta. ■ Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas. ■ Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu. ■ Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats. ■ Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva. ■ Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en les unitat d'obra que desenvolupi. ■ Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació.

 

CONTINGUTS

 

Els continguts que es relacionen a continuació s'ajusten a l'especificat en l'Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.

 

Continguts de la part comuna:

1. TÈCNIQUES PREVENTIVES Mitjans de protecció col·lectiva. Equips de protecció individual. Senyalització. 2. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES. 3. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN. Riscos. Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.

Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia. 4. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS. Activitats simultànies o successives. 5. DRETS I OBLIGACIONS. Marc normatiu general i específic. Organització de la prevenció de riscos laborals. Participació, informació, consulta i propostes. 6. PRIMERS AUXILIS I MESURES D'EMERGÈNCIA.

 

Continguts de la part específica:

1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS. Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment). Distribució interior (tabiquería). Materials (ceràmics, cartó-•guix, escaiola,…) 2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES. Identificació de riscos. Avaluació de riscos del lloc (genèrica). Mitjans auxiliars (Útils de la màquina o de l'equip de treball... Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives. Manipulació manual de càrregues. Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment). Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment). Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,…).Horari: Data i horari pendent de confirmar
Lloc: PRESENCIAL

 

 

 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org