Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

Notificació electrònica dels tràmits administratius de la Tresoreria de la Seguretat Social

Incorporació al Sistema RED

dijous, 16 de maig de 2013

COELL us informa que el passat 1 d'abril va entrar en vigor l'Ordre Ministerial ESS/485/2013, de 26 de març de 2013, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social, que estableix l'obligatorietat de notificació telemàtica per determinats col • lectius:

a) Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables que estiguin obligats a incorporar-se al Sistema RED, segons el que preveu l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març. A més, les empreses que es creïn a partir d’ara estaran subjectes al nou procediment de comunicació telemàtica sense necessitat que la Seguretat Social els hi enviï cap comunicació.

b) Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables que, sense estar obligats a incorporar-se al Sistema RED, s'hagin adherit voluntàriament al mateix, en tant es mantingui la seva incorporació al sistema.

Els subjectes responsables que a partir de l'1 d'abril ja estiguin obligats a incorporar o bé s'hagin incorporat voluntàriament al Sistema RED, quedaran obligats a comparèixer a la SEDESS (seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social https://sede.seg-social.gob.es ) en el termini d'un mes a partir del dia següent en què rebin la resolució sobre la seva inclusió en el sistema de notificació electrònica. Així, a partir d’ara no hi haurà més notificacions en paper dels procediments pels subjectes obligats.

• Recomanacions importants:

 Comunicar el correu electrònic a través de la seu electrònica https://sede.seg‐social.gob.es.
 Disposar d'un certificat digital.
 Accedir periòdicament –cada 5 ó 8 dies‐ a la seu electrònica per veure i rebre les notificacions.

• Què oferirà el servei de notificacions telemàtiques? :
 La TGSS ha posat a disposició d'empreses i ciutadans un servei que permeti l'accés en línia a les notificacions que fins ara es rebien per correu postal.

• Des de quan serà obligat? :
 De forma imminent –quan surti la darrera normativa que ho desenvolupi‐, i després de rebre una comunicació escrita ‐tant les empreses com els ciutadans que estiguin incorporats al Sistema RED.
 Les empreses que es creïn ja quedaran incorporades a aquest servei.
 Addicionalment, aquest servei estarà disponible per a totes aquelles empreses i ciutadans que voluntàriament decideixin subscriure’l.

• On es podran veure les notificacions? :
 A la Seu electrònica de la Seguretat Social (SEDESS), https://sede.seg‐social.gob.es en l'apartat La meva seu electrònica. Per poder‐hi accedir, caldrà un certificat digital.

• Qui podrà consultar les notificacions? :
 L'empresa o el ciutadà i, a més, el seu autoritzat al sistema RED o, si s'escau, l'apoderat.

• Què s’hi podrà consultar? :
 Inicialment la Seguretat Social posarà a disposició de les empreses i ciutadans a la SEDESS aquelles notificacions derivades del procediment de gestió recaptatòria, com reclamacions de deute, provisions de constrenyiment i actes de via executiva, entre d'altres. De forma gradual s'aniran incloent notificacions referides a altres procediments.

• Com se sabrà que hi ha una notificació? :
 La TGSS enviarà a tots els receptors un correu electrònic d'avís de disponibilitat de la notificació, sempre que s'hagin proporcionat les dades de contacte a través del servei disponible a la SEDESS. La notificació es posarà a disposició dels interessats a la seu electrònica durant un termini màxim de 10 dies. Transcorregut aquest període sense haver‐hi accedit, es donarà per notificada. En aquest cas, serà necessari anar a l'Administració corresponent per obtenir informació.

• La implantació de les notificacions telemàtiques de la SS suposarà:
 Punt únic d'accés per a totes les notificacions.
 Disponibilitat permanent(24 hores al dia, els 365 dies de l'any).
 Gestió de notificacions en format electrònic.
 Confidencialitat i autenticació en la recepció de les notificacions.
 Més seguretat i immediatesa en les comunicacions.
 Agilitat en la resolució d'incidències.
 Nous serveis: avisos de posada a disposició, gestió de receptors, etc.
 Estalvi de paper i suport al medi ambient.

Per qualsevol informació o consulta podeu adreçar-vos a l’Àrea de Laboral de COELL (Sra. Teresa Llusà 973 23 21 66).

 

Vols més informació?

Nom

Empresa

Correu Electrònic

Comentaris

 
 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org