CURS FRANCÈS A.1.A

OBJECTIUS

– Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen a fer-se entendre.

– Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Objectius específics:

– Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.

 1. Comprensió oral

– Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació
directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
– Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

 1. Expressió oral

– Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

 1. Comprensió escrita

– Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzantse en la informació visual i el context.

 1. Expressió escrita

– Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
– Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

 1. Interacció oral i escrita

– Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol·licitar aclariments o repeticions.
– Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.

 1. Competència sociocultural i sociolingüística

– Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
– Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d’un registre estàndard.
– Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

 1. Competència lingüística

– Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
– Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

 1. Competència estratègica

– Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.

– Participar activament en el procés d’aprenentatge en col·laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
– Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats

CONTINGUTS

 1. Grammaire: Présent des verbes (présentation)
 2. Grammaire: Conjugaison (verbes en -er)
 3. Grammaire: Conjugaison (faire – aller – venir – vouloir – pouvoir – devoir
 4. Grammaire: Passé composé (présentation d’un évènement passé)
 5. Grammaire: Comparaison simple
 6. Grammaire: Article partitif
 7. Grammaire: La conjugaison pronominale

Que t'ha semblat aquest curs?

FRANCÈS A.1.A 

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
22 ag. 2022  -  
31 oct. 2022
75 Hores
14:00 a 16:30
Centre Versailles- Gran passeig de ronda, 128

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.