PRL PER A TREBALLS DE FONTANERIA E INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

PRL PER A TREBALLS DE FONTANERIA E INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

CONTINGUTS

Aquests continguts formatius es corresponen amb el que s’estableix en Annex VI apartat B de l’III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, tecnologia i els serveis del sector del metall.
1. CONTINGUTS DE LA PART COMUNA O TRONCAL:
1.1 TÈCNIQUES PREVENTIVES.
Mitjans de protecció col·lectiva.

Equips de protecció individual.
Senyalització.
1.2 MITJANS AUXLIARES, EQUIPS I EINES EMPRATS HABITUALMENT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

1.3 VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.
Riscos generals en les obres de construcció.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista
preventiu.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
1.4 APLICACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN LA TASCA CONCRETA. AVALUACIÓ DE RISCOS EN
EL CAS QUE NO EXISTEIXI PLA.
1.5 INTERFERÈNCIA ENTRE ACTIVITATS.
Activitats simultànies o successives.
1.6 TRÀNSIT PER L’OBRA ( RASES, DESNIVELLS).
1.7 DRETS I OBLIGACIONS.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.
1.8 PRIMERS AUXILIS.
2. CONTINGUTS DE LA PART CESPECÍFICA:
2.1 DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Instal·lacions provisionals d’obra.
Baixants.
Instal·lació penjada.
Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc.).
Urbanitzacions, pous, arquetes, etc.
2.2 TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà…).
Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Manipulació manual de càrregues.
Treballs en altura.
Treballs en espais confinats.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…)
Materials amb amiant: identificació i retirada prèvia.
Treballs de soldadura.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.