MANIPULADOR I APLICADOR DE PRODUCTES BIOCIDES D’US RAMADER

MANIPULADOR I APLICADOR DE PRODUCTES BIOCIDES D’US RAMADER

OBJECTIUS

– Seguir el que estableix l’article 3 de l’ORDRE AAM/329/2014, de 27 d’octubre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes biocides autoritzats per a l’ús per personal professional en l’àmbit ramader, en relació a les persones que han d’acreditar aquesta formació.

CONTINGUTS

 1. Plagues i malalties de l’entorn ramader
  1.1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats.2. Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues:
  2.1. Concepte de plaga.
  2.2. Plagues de l’entorn ramader: insectes i aràcnids, rosegadors, aus.
  2.3. Mètodes de control de plagues: mesures preventives o passives i mesures de control actiu.
  2.4. Pla de control integrat de plagues i altres animals indesitjables.

  3. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar:
  3.1. Classificació i descripció. Zoonosis.
  3.2 .Alerta sanitària: salut pública i sanitat animal.

  4. Productes utilitzats en l’àmbit ramader
  4.1. Medicaments veterinaris, biocides i productes zoosanitaris.
  4.2. Principis de traçabilitat.

  5. Productes químics
  5.1. Registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques (REACH).
  5.2. Classificació de perillositat, etiquetatge, envasament i fitxes de dades de seguretat de les substàncies i mescles químiques.
  5.3. Xarxa Nacional de Vigilància, Inspecció i Control de Productes Químics. Sistema d’Intercanvi Ràpid d’Informació sobre Productes Químics (SIRIPQ).

  6. Biocides d’ús ramader:
  6.1.Tipus d’usuari: personal professional o personal professional especialitzat.
  6.2. Tipus de biocides i classificació.

  7. Registre oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB). Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides.

  8. Bioseguretat i aplicació de productes biocides
  8.1. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar:
  8.2. Bioseguretat i prevenció: la clau principal.
  8.3. Condicions mínimes d’higiene a l’explotació ramadera. Programes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització.
  8.4. Condicions mínimes d’higiene per al transport d’animals. Centres de neteja i desinfecció de vehicles.
  8.5. Registre de les operacions.

  9. Equips i tècniques d’aplicació de biocides:
  9.1. Maquinària, preparació, barreja i registre.
  9.2. Tècniques d’aplicació.
  9.3. Temps d’espera.

  10. Salut i protecció de les persones
  10.1. Riscos per a la salut humana derivats de la utilització de biocides. Intoxicacions.

  11. Seguretat i higiene en la manipulació de biocides. Equips de protecció individual (EPI).

  12. Prevenció i primers auxilis.

  13. Aspectes normatius i protecció del medi ambient
  13.1. Biocides i medi ambient:
  13.2. Gestió de residus i eliminació d’envasos.
  13.3. Fauna i flora protegida.

  14. Normativa. Infraccions i sancions.

  15. Pràctiques
  15.1. Particularitats sectorials. Casos pràctics.

 

 

 

 

manipulació d'alimentsmanipulació d'aliments

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
25 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.