PRL NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN CONSTRUCCIÓ – 60 HORES + 6 HORES DE PALETERIA PART ESPECÍFICA

PRL NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN CONSTRUCCIÓ – 60 HORES + 6 HORES DE PALETERIA PART ESPECÍFICA

OBJECTIUS

Objectiu generals:

– Adquirir, d’acord als continguts formatius desenvolupats per l’IV Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, els coneixements que es requereixen per a l’acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals, conforme a l’establert sobre aquest tema en el reglament dels serveis de prevenció, per a aquelles activitats en obres de construcció incloses en l’annex i del citat reglament.

 

Objectiu específic:

– Assimilar els conceptes preventius fonamentals i la relació existent entre ells.

– Conèixer la configuració del marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, així com alguna de la reglamentació de caràcter tècnic amb disposicions en aquesta matèria.

– Distingir els aspectes generals de la llei de prevenció de riscos laborals i els trets fonamentals de la normativa de prevenció d’aplicació específica al sector de la construcció.

– Identificar els riscos més freqüents que poden originar-se en els llocs de treball i conèixer les mesures preventives d’aplicació general.

– Realitzar les avaluacions dels riscos elementals que poden originar-se en les obres i establir les mesures preventives elementals i complementàries per al seu control.

– Conèixer els mecanismes per promoure i fomentar la integració de la prevenció durant el

desenvolupament de les activitats.

– Comprendre els criteris i requisits que han de regir els processos de planificació i organització d’una obra prenent com a base les consideracions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors.

– Gestionar els recursos mínims necessaris (humans i materials) per dur a terme els primers auxilis i les primeres intervencions en situació d’emergència.

– Distingir els aspectes fonamentals de la gestió preventiva en les empreses que realitzen activitats en el sector de la construcció.

– Conèixer els diferents organismes públics que duen a terme actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els mecanismes legals de participació i consulta dels treballadors en aquesta matèria.

 

 

 

 

 

CONTINGUTS

CONTINGUTS:

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

1.1. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.

1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties. professionals. Altres patologies derivades del treball.

1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

2. Riscos generals i la seva prevenció.

2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat.

2.2. Riscos lligats al medi ambient del treball.

2.3. La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.

2.5. Planes d’emergència i evacuació.

2.6. El control de la salut dels treballadors.

3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.

3.1. Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treballa, escales, etc.)

3.2. Implantació d’obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.

4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

4.2. Organització preventiva del treball: “rutines” bàsiques.

4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

4.4. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.)

5. Primers auxilis.

5.1. Procediments generals.

5.2. Pla d’actuació.

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
10 oct. 2022  -  
27 oct. 2022
60 Hores
De dilluns a divendres- 8:30 a 14:30 hores
COELL- Partida de la caparrella

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.