PRL NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN CONSTRUCCIÓ

PRL NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN CONSTRUCCIÓ

OBJECTIUS

Formar a tots els treballadors sobre les situacions de risc en l’activitat de construcció, identificar-les, prevenir-les, afrontar-les i actuar en el cas que es materialitzin. Aquest curs constitueix el nucli d’un curs bàsic de prevenció de riscos laborals, segons el que es preveu en la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals en l’art. 32 i en l’RD 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció en els arts. 34 i 35, i en els annexos III i IV.

CONTINGUTS

D’acord amb l’annex XII apartat 3 del VI Conveni General del Sector de Construcció i al contingut mínim per a l’acompliment de les funcions de nivell bàsic (Annex IV del RD 39/1997), els continguts del nivell bàsic de prevenció són els especificats a continuació:
UD1. CONCEPTES BÁSCISO SOBRE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.
1.1. El Treball i la Salut: els riscos professionals. Factors de risc

1.2. Danys derivats de treballs: Els Accidents de Treball i les Malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria.
UD2. RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ.
2.1. Riscos lligats a les condicions de Seguretat.
2.2. Riscos lligats al mig-ambient de treball.
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
2.5. Plans d’emergència i evacuació.
2.6. El control de la salut dels treballadors.
UD3. RISCOS ESPECÍFICS I LA SEVA PREVENCIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
3.1. Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.).
3.2. Implantació d’obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.
UD4. ELEMENTS BÀSICS DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS.
4.1. Organismes públics relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball.
4.2. Organització preventiva del treball: “rutines” bàsiques.
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
4.4. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè
de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).
UD5. PRIMERS AUXILIS.
5.1. Procediments generals.
5.2. Pla d’actuació.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
60 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.