PRL PER A l’OFICI D’INSTAL·LADOR DE RÈTOLS

PRL PER A l’OFICI D’INSTAL·LADOR DE RÈTOLS

OBJECTIUS

Donar compliment a la resolució del 17 de març de 2011 per la qual es registra l’acord sobre el reglament de la targeta professional per al treball en obres de construcció dels treballadors afectats pel conveni col·lectiu per a les indústries extractives, indústries de vidre, indústries ceràmiques i per a les del comerç exclusivista dels mateixos materials.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’annex del Reglament de la targeta professional per al vidre i la retolació:
A. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
B. Els riscos professionals. Factors de risc.
C. Tècniques preventives elementals sobre riscos genèrics.
Caigudes a diferent nivell, manipulació de càrregues, mitjans de protecció col·lectiva, equips de protecció individual, etc.
Senyalització.
Manipulació de productes tòxics i perillosos.
Simbologia dels productes i materials utilitzats en les obres de construcció.
D. Primeros auxilis i mesures d’emergència.
Procediments generals.
Pla d’actuació.
E. Drets i obligacions.
Participació, informació, consulta i propostes.
F. Definició dels treballs.
Sistema de col·locació de rètols.
Procediments de treball.
G. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Riscos i mesures preventives necessàries.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball i del trànsit per aquest.
Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
H. Mesures preventives.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que
no existeixi pla.
Proteccions col·lectives. Col·locació, usos i obligacions i manteniment.
Sistemes provisionals de protecció de vora. Requisits.
Proteccions individuals. Col·locació, usos i obligacions i manteniment.
I. Mitjans auxiliars, equips i eines.
Equips portàtils i eines.
Escales de mà. Requisits.
Operacions de soldadura.
Manipulació de productes tòxics i/o nocius.
Maneig manual de càrregues.
Maneig de càrregues mitjançant mitjans mecànics.
Bastides, bastides tubulars. Plataformes elevadores.
J. Interferències entre activitats. Activitats simultànies o successives.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.