PRL PER A MUNTADOR D’ESCAIOLA, PLACA DE GUIX LAMINAT I ASSIMILATS. PART ESPECIFICA

PRL PER A MUNTADOR D’ESCAIOLA, PLACA DE GUIX LAMINAT I ASSIMILATS. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell
teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
– Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte de la unitat d’obra de placa d’escaiola, guix laminat i assimilats.
– Reconèixer els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
– Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d’actuació.
– Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la seva unitat d’obra.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Tipus i característiques dels materials.
Decoracions (arcs, plafons, escocias, capitells, cornises, etc.).
Envans i sostres.
Tècniques d’execució dels treballs. Sistemes d’ancoratge i subjecció.
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Identificació de riscos.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
Mitjans auxiliars (bastides, plataformes, escales, …).
Equips de treball i eines. Útils dels equips de soldadura. Riscos i mesures preventives.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de seguretat, frases H i P…).

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.