PRL PER A OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES

PRL PER A OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre els riscos inherents als vehicles i maquinària per al moviment de terres més utilitzats en la construcció, la seva utilització i les tècniques preventives específiques d’aplicació.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.

Continguts de la part comuna:

1. TÈCNIQUES PREVENTIVES
Mitjans de protecció col·lectiva.
Equips de protecció individual.
Senyalització.
2. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.
3. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.
Riscos.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
Activitats simultànies o successives.
5. DRETS I OBLIGACIONS.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.
6. PRIMERS AUXILIS I MESURES D’EMERGÈNCIA.

Continguts de la part específica:

1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Tipus de màquines. Maquinària de transport camió, dúmper, maquinària de moviment de terres i compactació: buldòzer, pala carregadora, retroexcavadora, motoniveladora, «jumbo», entenedora/compactadota asfàltiques, etc.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars (Útils de la màquina o de l’equip de treball…)
Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d’elevació, etc.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Interferències entre màquines.
Senyalització i trànsit.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.