PRL PER OPERADORS D’APARELLS ELEVADORS

PRL PER OPERADORS D’APARELLS ELEVADORS

OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

– Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte de la unitat d’obra dels treballs.
– Reconèixer els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.- Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d’actuació.
– Conèixer els drets i deures en matèria preventiva.
-Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la seva unitat d’obra.
– Conèixer el marc normatiu general i específic d’aplicació.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat amb el que s’estableix en la Resolució d’11 de desembre de 2019 en l’Annex II apartat c) punt C.29 de l’III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.
1. CONTINGUTS DE LA PART COMUNA O TRONCAL: Durada 12 hores
1.1 VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.
Regs i mesures
Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista.
Emmagatzematge i apilament de materials.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
Ordre i neteja.
Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
Activitats simultànies o successives.
1.3 DRETS I OBLIGACIONS.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció.
Foment de la presa de consciència sobre la importància d’involucrar-se en la prevenció de riscos.
Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 SEGURETAT VIÀRIA.
La durada dels apartats 1.1 a 1.4 és de 9 hores.
1.5 PRIMERS AUXILIS I MESURES D’EMERGÈNCIA.
Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
La durada d’aquest apartat 1.5 és de 3 hores.
2. CONTINGUTS DE LA PART CESPECÍFICA: Durada 8 hores
2.1 DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Definició dels procediments i processos segurs del treball del lloc.
2.2 TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.

Riscos específics i mesures preventives.
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes al mateix nivell.
Torno de quipos.
Caigudes de materials sobre persones i/o béns.
Cops contra objectes mòbils o immòbils.
Atrapaments.
Contactes elèctrics.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 MITJANS AUXLIARES, EQUIPS I EINES.
Riscos derivats de l’ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l’activitat de l’ofici.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.