PRL PER TREBALLS D’ELÈCTRICITAT, MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS AT I BT

PRL PER TREBALLS D’ELÈCTRICITAT, MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS AT I BT

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.

Continguts de la part comuna:

1. TÈCNIQUES PREVENTIVES

Mitjans de protecció col·lectiva.
Equips de protecció individual.
Senyalització.
2. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.
3. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.
Riscos.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
Activitats simultànies o successives.
5. DRETS I OBLIGACIONS.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.
6. PRIMERS AUXILIS I MESURES D’EMERGÈNCIA.

Continguts de la part específica:

1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
Línies elèctriques aèries i subterrànies d’alta i baixa tensió.
Centres de transformació.
Subestacions.
Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
Instal·lacions provisionals d’obra.
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre,
d’empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d’absència de tensió).

Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
RD 614/2001.
Manipulació manual de càrregues.
Treballs en altura.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,…).
Utilització de línies de vida, verticals i horitzontals, en els diferents tipus d’ancoratge i estructures.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.