PRL PER A TREBALLS DE SOLDADURA

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
– Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte dels treballs de soldadura.
– Reconèixer els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
– Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d’actuació.
– Conèixer els drets i deures en matèria preventiva. – Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la seva unitat d’obra.
– Conèixer el marc normatiu general i específic d’aplicació.

CONTINGUTS

Continguts de la part comuna:
1. TÈCNIQUES PREVENTIVES
Mitjans de protecció col·lectiva.
Equips de protecció individual.
Senyalització.
2. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.
3. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.
Riscos.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
Activitats simultànies o successives.
5. DRETS I OBLIGACIONS.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.
6. PRIMERS AUXILIS I MESURES D’EMERGÈNCIA.
Continguts de la part específica:
1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Concepte i tipus de soldadura. Fonament i propietats de cadascun d’ells.
Radiacions, fums i gasos generats durant els processos de soldadura.
Equips de soldadura. Descripció, característiques i maneig.
Procés d’oxitall
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Identificació de riscos.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que
no existeixi pla.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball (presència de productes combustibles o inflamables,
ventilació d’espais confinats, mitjans d’extinció d’incendis, etc.). Planificació de les
tasques des d’un punt de vista preventiu.
Mitjans auxiliars (bastides, plataformes, escales, …).
Equips de treball i eines. Útils dels equips de soldadura. Riscos i mesures preventives.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de seguretat, frases H i P…).

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.