Portal de la transparència OELL

Introducció

L’entrada en vigor de la Ley 19/2013 i de la Llei 19/2014 , ambdues de transparència , accés a la informació i bon govern , requereix de les organitzacions empresarials el compliment de l’obligació de publicitat activa , que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d’informació de l’opinió pública . Per facilitar l’accés del públic en general i promoure la disponibilitat de la informació, hem reunit en aquesta plataforma tota la informació de caràcter organitzatiu, normatiu , econòmic i pressupostari a què fan referència les esmentades lleis. La informació subjecta a les obligacions de transparència aquí continguda es publica de manera clara, estructurada i comprensible per als interessats , mitjançant accés fàcil i gratuït i d’acord amb els principis tècnics d’accessibilitat universal , interoperabilitat i reutilització. Aquesta informació s’actualitzarà de manera periòdica.

Informació organitzativa

Funcions

La finalitat de la Fundació és la consecució dels fins d’interès general sense afany de lucre, per l’empresariat.

La Fundació té per objecte el foment i la promoció de l’activitat empresarial, la formació i qualsevol altre mitjà que potencií la competitivitat, els serveis a les necessitats de les empreses, fonamentant la unió en associacions com a eina de representació, la defensa d’interessos i la modernització del món empresarial i la concepció d’empresa i, qualsevol altra activitat dirigida a millorar la qualitat dins l’àmbit empresarial que derivarà en dinamitzar els diferents sectors empresarials.

Càrrecs

President:

Sr. Josep M. Gardeñes Solans

 

Vicepresident 1r:

Sra. Montse Borniquel Baró

 

Vicepresident 2n:

Sr. Pere Roqué Oró

 

Vicepresident 3r:

Sra. Marta Cervós Cortina

 

Vicepresident 4t:

Sr. Francisco Grau Burgues

 

Secretari:

Josep M. Lacambra Torres

 

Tresorer:

Manel Biosca Bell-lloch

 

Vocal:

Sr. Xavier Culleré Guasch

 

Vocal:

Sr. Josep Ramon Freixanet Casa

 

Vocal:

Sr. Jordi Jane Viñal

 

Vocal:

Sr. Joan Miquel Felip

 

Vocal:

 

Sr. Josep Mª Pedra Sangrà

 

Vocal:

Sra. Lucrecia Rodriguez Martinez

 

Vocal:

Sr. Josep Tarragona Montalvo

 

Vocal:

Sra. Nùria Cervós Cortina

Marc Jurídic

Normativa aplicable

A partir del 9 de juliol de 2012, la legislació civil aplicable en matèria de fundacions és el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en la redacció donada per la Llei 7/2012, de 15 de juny (DOGC núm. 6152, de 19 de juny de 2012). També continuen en vigor els articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, pel que fa, respectivament, al règim de resolució de sol·licituds d’autorització i la competència del Protectorat per resoldre les sol·licituds d’inscripció.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Normativa de Catalunya

 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. DOGC núm. 6780, de 31 de desembre.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Correccions d’errades al DOGC núm. 6822, de 3 de març de 2015 i DOGC núm. 6846 de 8 d’abril de 2015.
 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. DOGC núm. 5123, de 2 de maig.
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5288, de 31 de desembre.
 • Ordre JUS/150/2015, de 21 de maig, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia. DOGC núm. 6881, de 28 de maig.
 • Ordre JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d’associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als registres d’associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 6826, de 9 de març.
 • Ordre JUS/281/2006, de 6 de juny, per la qual es determinen els formularis i les condicions per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions en suport digital o per via telemàtica. DOGC núm. 4651, de 9 de juny.

 

Normativa estatal.

 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. BOE núm. 295, de 10 de desembre. Versió consolidada.
 • Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions. BOE núm. 310, de 27 de desembre. Versió consolidada.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 10 d’octubre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. BOE núm. 307, de 24 de desembre. Versió consolidada

Estatuts

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic.

Article.1.- Denominació, naturalesa i durada.

La Fundació és una entitat sense afany de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.

La Fundació es denomina ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA, FUNDACIÓ PRIVADA que es regirà per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i la seva modificació parcial establerta per la Llei 7/2012.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2.-Domicili

El domicili social de la Fundació queda fixat a la ciutat de Lleida, carrer Rambla Ferran, número 32.

Article 3.- àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions i activitats majoritàriament a la demarcació territorial de Lleida. Tanmateix, pot actuar a Catalunya, a la resta del territori del Estat Español , així com a escala internacional.

Article 4.- Règim jurídic.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en els presents estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats Fundacionals i activitats

Article 5.- Finalitats Fundacionals.

La finalitat de la Fundació és la consecució dels fins d’interès general sense afany de lucre, per l’empresariat.

La Fundació té per objecte el foment i la promoció de l’activitat empresarial, la formació i qualsevol altre mitjà que potencií la competitivitat, els serveis a les necessitats de les empreses, fonamentant la unió en associacions com a eina de representació, la defensa d’interessos i la modernització del món empresarial i la concepció d’empresa i, qualsevol altra activitat dirigida a millorar la qualitat dins l’àmbit empresarial que derivarà en dinamitzat els diferents sectors empresarials.

Article 6.- Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació, desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucionals i persones, d’acord amb la normativa sobre fundacions.

En concret,  a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 1. Organitzacions de concursos i atorgament de premis d’àmbit empresarial.
 2. Edició, publicació i difusió d’una revista.
 3. Tramitació de circulars informatives, butlletins electrònics i divulgació de qualsevol tipus d’informació que informar a les empreses de l’actual que afecta al teixit empresarial i de les activitats que desenvolupen les empreses atenent a l’àmbit funcional de la fundació.
 4. Subscripció de convenis de Col·laboració amb empreses i/o entitats de dret públic i privat per ampliar els serveis que ofereix la Fundació a les empreses.
 5. Elaboració de sol·licituds de plans de formació a nivell estatal i autonòmic per poder impartir accions formatives adreçades a treballadors d’alta al règim general de la Seguretat Social, als demandants d’ocupació i als autònoms.
 6. Organitzacions, impartició i gestió d’accions formatives.
 7. Oferir, assessorament a les empreses en matèria laboral,fiscal jurídic, formació i qualsevol altra d’interès per a les empreses.
 8. Formalitzar convenis de pràctiques amb les empreses per tal de potenciar la formació i grau de qualificació dels participant de les accions formatives realitzades.
 9. Cessió d’instal·lacions i equips de la Fundació a altres empreses i/o entitats que ho sol·licitin.
 10. Endegar campanyes publicitàries i altres iniciatives per defensar i potenciar els interessos del teixit empresarial.
 11. Organització de jornades tècniques, seminaris, reunions, debats i conferències entorn aspectes que afecten al món empresarial.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si s’escau, dels permisos o llicències pertinents.

 

Article 7.- Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats.

Les rendes i els altres ingressis anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis límits, sense més restriccions que les imposades per a la legislació aplicable.

Article 8.- Determinació dels beneficis.

L’elecció dels beneficis l’ha de dur a terme el Patronat , o l’òrgan que aquest delegui , d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació atenent en tot cas a criteri de l’ interès general de l’empresariat.

Ningú podrà exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni esta integrat per:

 1. La dotació inicial que consta a la carta fundacional. La dotació de la Fundació està constituïda pels béns que s’especifiquen a la carta fundacional i que queden indefinidament afectats a la realització de les finalitats perseguides per la Fundació. No obstant això, es pot incrementar amb altres béns i drets que ja Fundació adquireixi per qualsevol títol.
 2. Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebut la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació.
 3. Tots els rendiments, fruits, rendes i productes. I els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Els béns i rendes de la Fundació s’entendran efectes adscrits, d’una manera directa i immediata a la realització de les finalitats fundacionals.

L’adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels seus objectius, té caràcter comú indivisible , és a dir, sense assignació de quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cadascun dels seus objectius.

Article 10.- Actes de disposició.

1.- Alienació, gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’ import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que es subroguin en llos dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació aplicant el principi de subrogació real.

2.- Si es donen les circumstancies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment els deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició ha de presentar una declaració responsable al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha de d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i els raons que justifiquen la no reinversió. També, ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi , que d’estar sempre dins les finalitats fundacionals.

3.- La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El patronat abans de fer els actes de disposició ha de comptar amb la informació adequada per a prendre la decisió responsable.

4.- Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes disposició, greument o administració extraordinària en els casos següents:

 1. a) Si el donant ho ha exigit expressament.
 2. b) Si ho estableix una disposició estatutària.
 3. c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

5.- El patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconselli la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

6.- Per a la realització d’actes de disposició sobre els bens i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar els capital fundacional s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria dues terceres parts dels membres del patronat i el compliment dels requisits legals previstos.

7.- Quan els actes de disposició alienació o gravamen requereixen l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços dels nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raons de conflicte d’interessos amb la Fundació.

Article 11.- Règim comptable

1.- La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

2.- El Patronat de la Fundació ha de fer l’ inventari i ha de formulat els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici  s’inicia el dia 1 de gener i s’ha de tancar el dia 31 de desembre de cada any.

3.- Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

 1. a) El balanç de situació.
 2. b) els comptes anuals.
 3. c) Els comptes d’estat de situació de canvis en el patrimoni net.
 4. d) El compte d’estats de situació de fluxos efectiu.
 5. e) La memòria en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participació majoritàriament amb indicació dels percentatges de participació.

4.- La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes en que son objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

5.- El Patronat ha d’aprovar dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per els seu dipòsit en el termini de trenta dies a comptar des de la seva aprovació.

6.- El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense afany de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

7.- Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa que es donen les circumstancies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstancies perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la sol·licita per raons justificades , perquè considera que existeix alguna circumstancia excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella   que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del patronat en el termini màxim de trenta dies a comptar des de la petició i a fi d’acordar de forma motivada la realització o no realització de l’auditoria de comptes sol·licitada: Si no és convocat el patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat , s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats podran adreçar la seva petició al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Codi Civil de Catalunya.

8.- El règim econòmic de la Fundació es basa en els pressupostos anuals d’ingressos i despeses elaborats i aprovats pel Patronat.

Si el pressupost ordinari anual de la fundació no dos aprovat pel Patronat abans del primer dia de l’exercici en que hagi de regir, es considerarà automàticament prorrogat el de l’exercici immediat anterior fins a l’aprovació del que correspongui. Aquesta pròrroga no afectarà a les partides de despeses corresponents a programes o serveis que s’hagin d’acabar durant l’exercici de qual es prorrogui el pressupost.

Per a portar a terme plans de reconstrucció, millora i promoció la Fundació immediat, els serveis de tresoreria de la Fundació, sota l’atenció del Tresorer, custodiaran a caixa l’efectiu que tal efecte determini la comissió directiva.

Article 12.- Recursos anuals.

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

 1. Les rendes i rendiments produïts per l’actiu. La Fundació portarà terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni.
 2. Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals, seria amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar la Fundació i amb els altres que pugui obtenir per qualsevol causa.
 3. Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d ’incorporar- se al patrimoni fundacional. Serien els donatius que rep per aplicar directament a la seva realització.

Els sobrants dels ingressis de cada exercici, en cas que n’hi hagi poden ser capitalitzats d’acord amb el que estableixis el Patronat dins dels límits establerts per la legalitat vigent.

Article 13.- Aplicació obligatòria.

 

El Patronat com a òrgan màxim de govern de la Fundació decideix sobre l’aplicació obligatòria dels recurs segons estableix l’article 33.2 de la Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

En aquest sentit, la Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé, a l’increment dels seus fons propis. El Patronat  ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Sí la Fundació rep béns i drets sense que se’0n especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacional.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de Quatre exercicis a comprar de l’inic del següent al de l’acreditació comprable.

Article 14.- Despeses de funcionament.

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sens comptar aquest efecte el cost de les funcions de Direcció o gerència, no poden ser superiors al quinze per cent dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15.- Participació en societats.

La Fundació pots constituir societat i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies, l’adquisició i tinença d’accions o participació social que li confereixin , directament o indirectament el control de societat que limitin la responsabilitat dels socis.

 

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha d‘esser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

 

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Secció 1a

Article 16.- El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17.- Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones jurídiques i constituït per uns patrons, que seran els presidents de tots les federacions, associacions, agrupacions empresarials i gremis que integren la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) mentre ocupin les esmentades presidències, tenint en compte, que en cas de recaure en una mateixa persona més d’una presidència, només podrà exercir el càrrec de patró en representació d’una d’elles.

En tot cas, el Patronat estarà composat per un mínim de 7 patrons i un màxim de 30 patrons.

Els membres del Patronat han de complir els requisits que estableix la normativa legal aplicable, cas contrari serà motiu de cessament i substitució si és possible. En concret, podrà ser membre del Patronat qualsevol persona jurídica amb plena capacitat d’obrar, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir les seves funcions o càrrecs públics o per administrar béns i que no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

 

Article 18.- Designació, cessament i renovació.

1.- Els membres del Patronat es renovaran a mesura que siguin nomenats per l’associació, gremi, federació o agrupació que representi. Tanmateix, poden ser reelegits.

2.- Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes previstes en la legislació aplicable.

3.- Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

 1. En cas de causar baixa definitiva de la federació, associació, gremi o agrupació de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL).
 2. b) Mort o declaració d’absència en el cas de les persones físiques o extinció en el cas de les persones jurídiques.
 3. Incapacitat o inhabilitació.
 4. Si durant el transcurs del seu manament algun dels patrons causés baixa en l’Associació, Gremi, Federació o Agrupació que representació o cessés en el càrrec en funció del qual hagués estat designat el Gremi, Associació, Federació o Agrupació corresponent procedirà a designar al que el substituís.

En aquet cas, la persona substituïda serà designada pel temps que manqui perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà esser reelegida  pels mateixos terminis establerts per la resta dels membres.

 1. Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
 2. Renúncia notificada al Patronat.
 3. Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
 4. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

 

4.- La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu al Registre de Fundacions.

Article 19.- Gratuïtat.

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ésser reemborsats per les despeses degudament justificades, que aquests els produeixi.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals professionals retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El patronat abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d’acord amb el que estableix l’article 332.9 del Codi Civil de Catalunya. Si l’import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al deu per cent dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s’ha d’acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al deu per cent.

Article 20.- Facultats i delegació de funcions.

Correspon al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

La competència del Patronat s’estén a tots els actes i negocis jurídics referents a la representació i el govern de la Fundació, a la lliure disposició de tots els béns que integren el patrimoni, vendes i productes i a l’exercici de tots els seus drets i accions, sense perjudici de les competències que aquests Estatuts atribueix als altres òrgans de la Fundació i supeditades les dites competències al compliment en cada cas dels requisits  legals que siguin pertinents en especials als que es refereixen al Protectorat.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i correspon al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

 1. Aprovar les modificacions dels Estatus i vigilar la seva observança i els reglaments que s’estimin convenients per a l’òptima gestió de la Fundació i procedir a la seva modificació.
 2. La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
 3. L’elaboració i l’aprovació del pressupost anual d’ingressos i dels documents que integren els comptes anuals.
 4. Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols de valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys de cotització.

Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

 1. La constitució o dotació d’una altra persona jurídica.
 2. La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.
 3. La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
 4. Els que requereixen autorització o aprovació del Protectorat de la Generalitat de Catalunya i l’adopció d’una declaració responsable.
 5. L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat a la legislació vigent.

També amb caràcter purament enunciatiu correspon al Protectorat:

 

 1. Determinar les activitats, actuacions i operacions que hagi de practicar l’entitat en vistes a la consecució de les seves finalitats.
 2. Exercir, per mitjà del president, la representació de l’entitat en judici o extrajudicialment, per tot el que fa al gir o tràfic propi de la mateixa, sense perjudici de les delegacions previstes en aquests estatuts o expressament acordades del plenari del Patronat.
 3. La representació de la Fundació en tot els assumptes i actes administratius i judicials, civils, mercantils i penals, davant de l’Administració de l’Estat, Comunitats Autònomes i corporacions públiques de tot ordre, així com qualsevol classe de jurisdicció, j sigui ordinària o especial, administrativa, laboral, etc… i en qualsevol instància, exercitant tota classe d’accions que corresponguin a al Fundació en defensa dels seus drets, en judici o fora d’ell, absolent posicions en prova de confessió judicial, acordar la renúncia i transacció d’accions i drets, el desistiments de judicis, l’aquietament i el sotmetiment dels assumptes objecte de litigi a l’arbitratge de dret o d’equitat, donant i atorgant els oportuns poders a Procuradors i nomenament d’advocats per a que representin i defensin a la Fundació davant d els esmentats Jutjat i Tribunals i altres organismes.
 4. Aprovar l’emissió d’emprèstits i tota mena d’inversions, operacions de crèdit i qualsevol tipus de contractes o convenis de contingut, econòmic; obrir, mantenir i descomptar, protestar i cobrar tota classe de lletres de canvi i efectes mercantils; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat, realitzar qualsevol classe de transaccions i, en general, contractar i negociar tota classe de documents mercantils amb qualsevol particular, entitat i bancs, públics o privats, caixes d’estalvis i entitats de crèdit nacionals i estrangeres.
 5. Aprovar l’adquisició, venda, permuta, cessió i qualsevol forma de disposar béns mobles o immobles i drets; constituir, acceptar, modificar i cancel·lar total o parcialment, drets reals o personals, i en general acordar la realització de tota classe d’actes d’administració, disposició i domini, i la celebració de contractes de totes classes, complint en cada cas els requisits legals exigibles; acordar la inversió de fons fundacionals i determinar, cobrar i satisfer quantitats que acrediti i degui la Fundació.
 6. Designar, d’entre els membres del Patronat el que hagi d’exercir el càrrec de tresorer i el seu suplent així com acordar la seva remoció.
 7. Nomenar el director general de la Fundació i la seva remoció.
 8. Delegar en un, o més d’un dels seus membres, en la comissió directiva o en el director general les facultats que consideri procedents i siguin delegables. Nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries.
 9. Ratificar tota mena de nomenaments efectuats per la comissió directiva.
 10. Nomenament d’auditors de comptes, en el seu cas.
 11. Acordar la dissolució voluntària de la Fundació, en el seu cas.
 12. Qualsevol altra funció o competència no atribuïda expressament a cap altre òrgan de la Fundació.

 

Article 21.- Règim de convocatòria, forma de deliberar i adoptar acords.

1.- El Patronat de la Fundació es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades a l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan així ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de celebrar dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

2.- El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no implica la presència física dels patrons. En aquests casos, es necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’entendrà celebrada al lloc on es trobi el president.

En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria a les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

3.- la reunió s’ha de convocar almenys amb vuit dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, acompanyant a la convocatòria l’ordre del dia dels assumptes a tractar.

4.- Es poden adoptar acords sense reunió mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que es garanteixi el dret d’informació i de vot i que quedi constància de la seva autenticitat. En aquest cas, s’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22.- Quòrum: manera de deliberar i adoptar els acords.

El Patronat es considera vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixin a la reunió els patrons o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i, en segona convocatòria, trenta minuts després de l’assenyalada per a la primera, si es troben presents almenys una tercera part més un dels seus membres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets, sempre i quan no siguin indelegables.

23.- Assistència.

1.- En les reunions del Patronat serà necessària l’assistència del president o de qui, jeràrquicament el substitueixi.

 

El Director General que no té la condició de patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat que hi és convocat.

2.- El patronat també pot convidar a assistir a les reunions amb veu i sense vot , les persones que estimi convenient. També poden assistir a aquetes reunions amb veu i sense vot les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

Article 24.- Acords.

1.- Cada patró té un vot, els acords del Patronat s’adopten per majoria de vots dels patrons assistents o representats a la reunió, llevat d’aquells acords en que s’exigeix una majoria qualificada, d’acord amb la llei o amb el que disposen els estatuts.

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts del nombre total dels patrons per a l’adopció dels següents acords:

 1. Modificació d’estatuts.
 2. b) la fusió i dissolució de la Fundació.
 3. c) La fusió i la cessió de tots o d’una part dels actius i dels passius.
 4. d) Aprovació dels pressupostos i de la liquidació comptable.
 5. e) Aprovació de les declaracions responsables.

2.- Pels acords que precisin majoria de vots decideix, en cas d’empat, el president vot de qualitat.

3.-  Les votacions seran secretes llevat de les de caràcter personal a proposta de la majoria simple o per decisió del president.

Art 25.- De les actes

De cada reunió, el secretari n’ha d’aixecar l’acta corresponent que ha d’incloure la data , el llos, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions en què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació dels resulta de les votacions i de les majories.

Les actes han d’esser redactades i signades pel secretari amb el vistiplau del president i poder ésser aprovades pel Patronat a continuació d’haver- se realitzat la sessió corresponent o bé, a la propera reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de les seva adopció, excepte si es preveu expressament a l’hora d’adoptar l’acord que no són executius fins a l’aprovació del acte. Si són d’inscripció obligatòria tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de dur a terme un llibre d’actes en la qual consti totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Art 26.- Conflicte d’interessos.

Els patrons i les patrones indicades en l’article 321.9.3 de la Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estan obligats a:

 1. Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.
 2. No fer ús de la condició de membre del Patronat ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec per finalitat provada i/o per aconseguir un benefici econòmic.
 3. No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n’hagi tingut coneixement per la seva condició de patró.
 4. No realitzar activitats professionals, mercantil o industrials que puguin estar directament relacionades amb finalitats de la Fundació tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat, en el seu cas s’hagi presentat la prèvia declaració responsable i informe tècnic si s’escau i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat de la Generalitat de Catalunya, que així ho exigeixi la llei.
 5. No adquirir participacions en societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat, en el seu vas s’hagi presentat la prèvia declaració responsable i informe tècnic si s’escau i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat de la Generalitat de Catalunya quan així ho exigeixi la llei.
 6. No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat en el seu cas s’hagi presentat prèvia declaració responsable i informe tècnic si s’escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat de la Generalitat de Catalunya, quan així ho exigeixi la llei.

Secció 2a.

Article 27.- El president del Patronat.

Serà president del Patronat i per tant, de la Fundació aquell membre que ostenti la presidència de la Confederació d’organitzacions Empresarials de Lleida ( COELL) i proposarà al Patronat l’elecció de quatre vicepresidents.

El president del Patronat que ho serà de la Comissió Directiva i, en la seva absència aquella vicepresidenta que jeràrquicament el substitueixi, té les facultats següents:

 1. Representar institucionalment la Fundació.
 2. Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
 3. Posar el vistiplau a les actes i certificacions dels acords del Patronat.
 4. Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Patronat encara que la seva execució correspon al president de la Comissió Directiva.
 5. Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
 6. La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’ acord amb el que preveu la normativa aplicable.

En cas d’ absència, malaltia o vacant, les funcions del president seran assumides pels vicepresidents pel seu respectiu ordre.

 

Article 28.- El secretariat del Patronat.

El secretari convoca, en nom del President, les reunions del Patronat i estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en la seva absència, del vicepresident que jeràrquicament el substitueixi.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra, el secretari serà substituït temporalment pel vocal de menys edat.

En cas de produir-se la baixa definitiva, el president proposarà al Patronat el nomenament de la persona que ha d’ostentar el càrrec, el qual el nomenarà per majoria simple.

Article 29.- El tresorer del Patronat.

1.- El tresorer intervindrà pagaments i cobraments, supervisarà la comptabilitat de la Fundació i en donarà compte a la Comissió Directiva i, en el seu cas, al Patronat.

2.- El tresorer conservarà els cabals de la Fundació de la forma que la Comissió Directiva assenyali, i efectuarà els pagaments corresponents prèvia ordre del president, amb la signatura conjunta d’ aquest o bé de la persona o persones que acordi la Comissió Directiva.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, el tresorer serà substituït temporalment per la persona que designi el President.

CAPÍTOL V

Regulació d’ altres òrgans. Composició i funcions.

Secció 3ª.

Article 30.- La Comissió Directiva.

1.- La Comissió Directiva es l’òrgan permanent de la Fundació i estarà constituïda per membres del Patronat.

En tot cas, la Comissió Directiva estarà integrada per un mínim de 7 membres del Patronat i un màxim de 10 membres del Patronat de la Fundació.

2.- L’administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als següents òrgans de govern, d’acord amb la distribució de competències que, en cada cas, s’estableix en els presents estatuts.

 1. El patronat i el seu President.
 2. La Comissió Directiva i el seu President.
 3. El Director General.

 

La Comissió Directiva estarà presidida pel president de la Fundació i composada pel Secretari i Tresorer de la Fundació, a més per quatre vicepresidents del patronat.

A les reunions de la Comissió Directiva assistirà el Director General de la Fundació, amb veu però sense vot.  

3.- Podran integrar-se a les reunions de la Comissió Directiva, en qualitat d’assessors permanents o temporals, les persones que, pels seus coneixements tècnics i/o per la seva experiència en determinats àmbits, designi la pròpia Comissió Directiva.

Article 31.- Durada del càrrec de membre de la Comissió Directiva.

1.- Els membres de la Comissió Directiva es renovaran a mesura que siguin substituïts per la federació, associació o gremi que representi. Tanmateix, poden ser reelegits.

2.- Si durant el transcurs del seu manament algun dels membres de la Comissió Directiva causés baixa en la en la corporació o entitat que representa, o cessés en el càrrec en funció del qual hagués estat designat, l’òrgan o corporació procedirà a designar al que el substituirà.

Article 32.- Funcions de la Comissió Directiva.

Correspon a la Comissió Directiva, sense menyscabament de les atribucions del Patronat, les funcions que, a títol enunciatiu i no limitatiu, assenyalen a continuació:

 

 

 

 1. Programar les activitats de la Fundació.
 2. Planificar i organitzar la celebració de les activitats que es considerin d’interès en les condicions econòmiques, dates i lloc que s’estimi oportunes, i efectuar els corresponents nomenaments.
 3. Establir les condicions generals aplicables i acordar la cessió temporal d’ús de locals, instal·lacions i serveis que pertanyen al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol, per a la celebració de congressos, conferències, jornades tècniques, convencions, simpòsiums, exposicions i altres activitats.
 4. Regular l’ordenació interna de la Fundació, la seva estructura funcional i la política de personal i retribucions.
 5. Constituir comissions i ponències fixant la seva composició, funcions i durada, efectuant els nomenaments corresponents.
 6. Constituir els comitès organitzadors de cada activitat, quan procedeixi o es consideri oportú.
 7. Autoritzar concessions sobre instal·lacions i serveis, fixant es condicions econòmiques pel seu funcionament, i les de la seva rescissió, resolució o denúncia.
 8. Encarregar, aprovar i contractar la realització de projectes tècnics, obres i instal·lacions i prestacions de serveis.
 9. Acordar la compareixença davant l’ Administració, Jutjats i tribunals, corporacions i altres organismes, en demanda, resposta i petició de tot allò que pugui interessar a la Fundació, exercitant a tal fi les accions que calguin i proposant les excepcions que estimi convenients, i donar compte de tot això al Patronat.
 10. Proposar al Patronat el nomenament, cessament o remoció del Director General de la Fundació.
 11. Delegar en un o més d’un dels seus membres o del Director General les facultats que consideri procedents. Nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunada o solidària.

 

Article 33.- Reunions de la Comissió Directiva.

1.- La Comissió Directiva es reunirà, almenys quatre vegades a l’any, és a dir, trimestralment, en la data i en l’hora que la convoqui el seu President. Es reunirà també, preceptivament, quan ho sol·licitin com a mínim un terç dels seus membres.

2.- Les sessions hauran de convocar-se amb una antelació mínima de vuit dies, acompanyant a la convocatòria l’ordre del dia dels assumptes a tractar.

3.- La Comissió Directiva quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan es trobin presents o representats a la reunió la majoria simple dels seus membres, i en segona convocatòria, trenta minuts després, quan es trobin presents o representats almenys una tercera part més dels seus membres. En tot cas, serà necessària la presència del president o del vicepresident en substitució del mateix.

L’acta estesa de cadascuna de les reunions que celebri la Comissió Directiva serà aprovada en la següent reunió que se celebri.

Article 34.- Acords de la Comissió Directiva.

Els acords de la comissió directiva es prendran per majoria de vots, i en cas d’empat, decidirà el president amb vot de qualitat.

Article 35.- El president de la Comissió Directiva

Correspon al president de la Comissió Directiva exercir les següents funcions:

 1. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i aprovar l’ordre del dia, i dirimir empats amb vot de qualitat.
 2. Posar el seu vist- i- plau a les actes de la Comissió Directiva i a les certificacions lliurades de les mateixes i signar els escrits oficials de la Fundació. Ç
 3. Vetllar pel compliment dels acords de la comissió Directiva. Dictar d’acord amb la Comissió Directiva totes les disposicions que estimi necessàries per a la bona marxa de la Fundació i de les seves manifestacions i executar tots els actes conduents a tal fi.
 4. Presidir, si ho estima convenient qualsevol de les reunions de les comissions i ponències constituïdes per la Comissió Directiva.
 5. Proposar a la Comissió Directiva la constitució i composició de les comissions i ponències les seves respectives competències i la distribució de treball entre elles.
 6. Disposat tot allò que consideri oportú per a la bona marxa de la Fundació i per a la vigilància i protecció del seu patrimoni, gaudint a tots els efectes de les més àmplies facultats d’inspecció, vigilància i suspensió de tots els serveis i instal·lacions de la Fundació.
 7. Ostentar la representació de la Fundació per a intervenir en tota mena de negocis jurídics d’acord amb les funcions de la comissió directiva, signant els documents públics de les facultats conferides al tresorer.
 8. Ordenar compres i contraure despeses, quan la quantia no excedeixi del que determini el Patronat, donant-ne compte seguidament a la Comissió Directiva, signant els documents públics o privats necessaris a tal fi.
 9. Formalitzar, previ acord de la Comissió Directiva o en seu cas, pel Patronat , tota mena de préstecs i crèdits a curt o llarg termini exercitat oposar-se a l’exercici de qualsevol tipus d’accions i atorgar poders dels anomenats a plets per a la defensa dels drets i accions i patrimoni de la Fundació.
 10. Obrir, seguir i cancel·lar amb la signatura conjunta del tresorer comptes corrents a qualsevol banc, caixa d’estalvis o altres entitats, de crèdit, inclòs el Banc d’Espanya i retirar-ne cabals, lliurar, acceptar, endossar, protestar i renovar documents mercantils o de crèdit en la forma o termes que jutgin més oportuns i percebre lliuraments de tota mena d’entitats públiques.
 11. Podrà delegar per escrit en el director general funcions de representació i gestió econòmica donant-ne compte a la Comissió Directiva.

 

Art.- 36 Els vicepresidents de la Comissió Directiva-

1.- Els vicepresidents, pel seu ordre de la Comissió Directiva substituirà en totes les seves funcions el president en cas d’absència, vacant o malaltia.

2.- El president podrà delegar per escrit en el vicepresident primer o el que substitueixi les funcions que li atribueixi l’article anterior.

Secció 4a.- Del director general

Art 37.- Nomenament,

El patronat a proposta de la Comissió Directiva i per majoria de dues terceres parts dels membres nomenarà i , si s’escau, cessarà al seu director general de la Fundació.

El nomenament del director general es formalitzarà mitjançant un contracte en el qual es determinarà les funcions que té atribuïdes la seva remuneració la durada del contracte i la seva rescissió.

Aquest càrrec no pot ser ocupat per cap patró de la Fundació.

El Director general assistirà a totes les reunions del patronat i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 38.- Funcions

1.- El director general estarà al front de l’organització i Direcció executiva de la Fundació , i assumirà la màxima responsabilitat dins del marc establert pel Patronat i la Comissió Directiva.

2.- A més de les funcions assenyalades en els presents estatuts, correspon al director general:

 1. Vetllar pel compliment dels acords de la Comissió Directiva i executar els que li
 2. Proposar a la Comissió Directiva:
 • L’organigrama funcional del conjunt de la Fundació i les seves manifestacions.
 • La contractació del personal.
 • Els nomenaments i, en el seu cas, les propostes per a cobrir els càrrecs executius de la Fundació i les seves manifestacions.
 1. Adoptar , quan les circumstàncies ho requereixin, les mesures procedents en ordre a la bona marxa  dels actes i manifestacions de la Fundació, donant-ne compte al president de la Comissió Directiva.
 2. Portar la signatura administrativa en la correspondència i documentació de                                qualsevol tipus, així com dels oficials de la Fundació, i fer ús de les facultats que li deleguin òrgans  de govern.

 

Article 39.- Funcions executives   

Les  funcions executives de la Fundació les assumirà un personal subjecte  a la seva estructura orgànica

 

 

CAPÍTOL VI

Modificacions estatuàries i estructurals i dissolució

 Art 40.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució.

El patronat mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que preveu l’article 24 d’aquest estatut i la normativa aplicable i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatus acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació amb autorització del Patronat de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la legislació aplicable.

 

Art. 41.- Causes de dissolució

La fundació es dissoldrà per les causes següents:

 1. Compliment íntegre de la finalitat per la qual fou constituïda o impossibilitat d’assolir-la llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.
 2. Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarades per una sentència ferma.
 3. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
 4. Les altres que estableixin la llei i els presents estatuts.
 5. Per voluntat pròpia dels patrons d’acord amb el que estableix la llei o els presents estatuts.

 

Art 42.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.

 

1.- El Patronat designarà un cop acordada la dissolució  i extinció de la Fundació una comissió liquidadora composada per tres membres de la Comissió Directiva i tres del Patronat que no pertanyin a l’ esmentada comissió presidida pel tresorer.

2.- La cessió global del patrimoni de la Fundació es destinarà a la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, sempre i quan aquesta compleixi els requisits d’entitat sense ànim de lucre que estableix l’article 46 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de mecenatge; en el cas que l’entitat designada no compleixi els requisits legals establerts, la cessió global de patrimoni es destinarà aquelles entitats sense afany de lucre que persegueixin les mateixes finalitats i activitats que les perseguides per Organitzacions Empresarials de Lleida- Fundació Privada i, que siguin beneficiàries de la Llrifa 49/2002 de 23 de desembre.

Si no fos possible la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació es procedirà a la liquidació d’aquests actius i passius i al romanent que en resulti s’hi donarà l’aplicació de l’anterior paràgraf.

Informació Económica i Pressupostària

Subvencions i Ajudes Públiques

A continuació es detallen les subvencions i ajudes públiques de Organitzacions Empresarials de Lleida:

Subvencions 2022

Subvencions 2023

A continuació es detallen les subvencions i ajudes públiques de Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida:
Nom del ProjecteServei d’assistència tècnica, informació i elaboració d’eines preventives orientades a les necessitats empresarials en PRL
Subscrit entreFundación estatal para la prevención de riesgos laborales F.S.P. i Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida
Import21.969,18€
Nom del ProjecteSubvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.
Subscrit entreInstitut Català de les Dones i Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida
Import2.630,55€
Nom del ProjecteREALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ EN EL MERCAT DE TREBALL DE PERSONES ATURADES EN COL·LABORACIÓ AMB AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ. LÍNIA 1
Subscrit entreSERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I CONFEDERACIONS D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA (COELL)
Import5.000€

Pressupostos

CONFEDERACIó D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA presenta de manera anual els pressupostos de l’Organització a través de la seva Junta Directiva per a la posterior aprovació per part de l’Assemblea General.

Pressupost 2024

Pressupost 2023

Pressupost 2022

Pressupost 2021

Pressupost 2020

Pressupost 2019

Pressupost 2018

Pressupost 2017

Pressupost 2016

Comptes Anuals i Informes d'Auditoria

Retribucions

Segons l’article 19 dels estatuts:

“Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ésser reemborsats per les despeses degudament justificades, que aquests els produeixi.”

Continguts:

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.