Portal de la transparència COELL

Introducció

L’entrada en vigor de la Ley 19/2013 i de la Llei 19/2014 , ambdues de transparència , accés a la informació i bon govern , requereix de les organitzacions empresarials el compliment de l’obligació de publicitat activa , que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d’informació de l’opinió pública . Per facilitar l’accés del públic en general i promoure la disponibilitat de la informació, hem reunit en aquesta plataforma tota la informació de caràcter organitzatiu, normatiu , econòmic i pressupostari a què fan referència les esmentades lleis. La informació subjecta a les obligacions de transparència aquí continguda es publica de manera clara, estructurada i comprensible per als interessats , mitjançant accés fàcil i gratuït i d’acord amb els principis tècnics d’accessibilitat universal , interoperabilitat i reutilització. Aquesta informació s’actualitzarà de manera periòdica.

Informació organitzativa

Funcions

COELL (Confederació d’Organitzacions Empresarials de les Terres de Lleida) és la patronal empresarial amb més implantació a les Terres de Lleida.

Constituïda fa més de 30 anys, està integrada per 4 grans federacions: Federació de Gremis de la Construcció (FGC), Associació d’Instal·ladors de Serveis per a la Construcció (AGRISEC), Associació Empresarial de la Fusta (AEF) i Federació d’Empreses de Serveis (FES). Així mateix, compta amb el Grup d’Empreses Sense Agrupació Sectorial (GSAS). En total, més de 40 gremis i associacions que comparteixen el projecte comú de formar part d’un col·lectiu tan important dins les nostres comarques.

Des dels seus inicis, COELL ha esdevingut l’interlocutor vàlid per defensar els interessos empresarials davant els diferents agents socials, empresarials i polítics. La tasca de representativitat que s’ha exercit des de sempre, juntament amb la voluntat i esperit de servei, han estat dos dels principals reclams per aixoplugar més empresaris i associacions empresarials.

Des de COELL garantim la defensa de les necessitats i interessos dels nostres professionals i prioritzem la seva formació i el seu assessorament en tots els àmbits. Així, donem cobertura a molts dels reptes que la societat i el món empresarial ens exigeixen, com ara la negociació dels convenis col·lectius, l’assessorament per elaborar els diferents convenis d’empresa i la incorporació de nous gremis empresarials.

La seriositat en la gestió i l’obertura de plantejaments han estat dos dels eixos que han marcat el nostre devenir, que avalen el nostre creixement i que ens impulsem a seguir renovant-nos.COELL forma part de l’estructura organitzativa de Foment del Treball Nacional, que alhora depèn, de FEPIME i de CEOE.

Estructura / Organigrama

Marc Jurídic

Normativa aplicable

El dret d’associació empresarial a Espanya es troba regulat per les següents normes:

A nivell estatal:

Constitució Espanyola, articles 7, 22 i 28.1.

Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical (BOE de 4 d’abril).

Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE 8 d’agost) articles 1,2,4,8 i 9.

Reial Decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit d’Estatuts de les organitzacions sindicals (BOE de 28 d’abril) constituïdes a l’empara de la Llei 19/1977.

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març), article 4.1.

Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d’abril).

Conveni número 87 de l’OIT, relatiu a la llibertat sindical ia la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977).

Conveni número 98 de l’OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977).

Codi penal (articles 510 a 521).

Codi Civil (articles 28, 35 al 39 i 41).

Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) (“LODA”) [2]

Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre, que aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d’associacions.

Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d’utilitat pública.

Llei 20/2007, de 11 de juliol que regula l’Estatut del Treballador Autònom.

Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer que desenvolupa l’estatut del treballador autònom i crea el Registre Estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms.

[2] La Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d’abril de 2.006 (sentència núm. 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1a, apartat 2n, quant fa referència a l’art.7.1.i) i a l’art. 11.2, aquest últim en el concret incís “i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin”

A nivell autonòmic:

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Publicat a DOGC núm. 5123 de 02 de Maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de maig de 2008. Vigència des de 02 d’Agost de 2008. Aquesta revisió vigent des 20 gener 2015

Estatuts

CAPÍTOL I

CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, PERSONALITAT, REGIM JURÍDIC, DOMICILI, ÀMBIT TERRITORIAL I DURACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ.

Article 1r.- Constitució i denominació.   

1.- Amb la denominació de CONFEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA (COELL), es constitueix, a títol totalment lliure i voluntari, autònom i independent, una entitat associativa com a òrgan de coordinació, representació, gestió, foment i defensa deis interessos generals i comuns de les organitzacions empresarials i professionals existents en les comarques de Lleida i destinada a procurar facilitar i proporcionar als seus membres els medis necessaris per la plena realització i consecució de les finalitats associatives proposades.

2.- La Confederació, es constitueix com entitat independent de caràcter privat, proclama el caràcter empresarial i professional de les seves finalitats i activitats, totalment apolítica, al marge de l’Administració Pública, els partits polítics i de qualsevol altra entitat, pública o privada, classe aliena al seu propi àmbit funcional i a les seves finalitats específiques.

Article 2n.-Personalitat i règim jurídic.

l.- Des del moment de la seva vàlida constitució, la Confederació gaudirà de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar en conforme a dret, pel compliment de les seves finalitats associatives, l’exercici de les seves funcions estatutàries i la disposició dels seus béns i drets, i tindrà, així mateix, plena autonomia econòmica, financera i  administrativa, sense altres limitacions que les previstes en la Llei.

2.- La Confederació es regira, en la seva organització i funcionament, pels presents Estatuts, el Reglament de Regim Intern, si hi fos, altres normes de desenvolupament estatutari i els acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern.

Article 3r.- Domicili.

1.- S’estableix el domicili de la Confederació a la Rambla de Ferran, 32 de la ciutat de Lleida, sense perjudici de poder canviar-lo i establir-lo d’ara en endavant en algun altre lloc, a la seva elecció i conveniència, mitjançant acord vàlid i sense que el mateix impliqui modificació dels presents Estatuts.

2.- Podrà, de la mateixa manera la Confederació, establir delegacions, representacions, dependències, serveis, locals socials i instal·lacions de tot tipus que estimi convenients i apropiades pel millor compliment de les seves finalitats i funcions, en la pròpia ciutat de Lleida i en qualsevol altra localitat de les comarques lleidatanes.

Article 4t.- Àmbit Territorial.

L’àmbit territorial d’actuació de la Confederació,  s’extendrà  a les comarques lleidatanes.

Article 5è.- Duració.

La Confederació es constitueix per temps indefinit i amb entitat temporal subsistent en quan no es donin els supòsits que la Llei o els presents Estatuts preveuen en ordre de la seva dissolució i extinció .

CAPÍTOL II        

FINALITATS, FACULTATS I FUNCIONS DE LA CONFEDERACIÓ

Article 6è.- Finalitats.

1 .- Constitueixen les finalitats bàsiques de la Confederació:

a).- La representació, gestió, promoció i defensa dels legítims interessos col·lectius, empresarials i professionals, de les seves organitzacions associades, davant tota classe d’organismes i entitats públiques i privades, estatals, autonòmiques, locals, estrangeres i internacionals, i, en general, davant terceres persones de qualsevol classe.

b).- La promoció, orientació i desenvolupament de tota classe d’iniciatives, accions i activitats que pugui redundar en benefici de les organitzacions membres o dels serveis que aquestes mateixes ofereixen.

c).- La coordinació i el suport, canalitzant-los i unint-los, amb tots  els  esforços, amb iniciatives i actuacions de les seves organitzacions associades.

d).- La informació, l’assistència i l’assessorament degut als seus associats en tots els assumptes que puguin tenir relació amb la seva condició d ‘organitzacions empresarials i professionals.

e).- La promoció o l’estímul de la unitat i la cohesió dels seus associats en el desenvolupament d’uns criteris i anhels comuns, en ordre a la iniciativa i  la responsabilitat compartida respecte als propòsits que presideixen la voluntat associativa.

f).- L’actuació davant l’Administració Pública i d’altres ens, en tota classe de situacions i fets que puguin afectar d’alguna manera als sectors empresarials i professionals dels seus membres.

g).- La plena participació, juntament amb els poders públics i amb altres institucions i entitats públiques i privades interessades, en l’elaboració de la normativa legal que suposi qualsevol classe d’incidència directa o indirecta, sobre el món empresarial o sobre els diversos sectors professionals, amb total respecte a les competències i iniciatives pròpies dels seus membres.

h).- L’establiment de contactes, col·laboracions  o vincles que s’estimin convenients amb altres organitzacions associatives, empresarials i professionals, d’interessos  comuns, anàlegs o similars, espanyoles, estrangeres o internacionals en ordre a la millar consecució dels objectius de la Confederació i de la promoció i defensa dels legítims interessos col·lectius dels seus membres.

i).- La promoció  i salvaguarda del prestigi  de la imatge de les activitats empresarials  i professionals dels seus associats.

j).- El foment de les bones relacions entre les organitzacions empresarials associades  i l’evitació i l’arbitratge diriment , en el seu cas dels conflictes eventuals o diferències que puguin sorgir d’entre elles i a mútua sol·licitud de les mateixes .

k).- La formació d’empresaris i treballadors mitjançant sistemes educatius,  públics o privats, que signifiquin una millora continuada dels coneixements professionals inherents a l’augment de la competitivitat de les empreses.

l).- Qualsevol altra finalitat lícita que pugui considerar-se d’interès comú per les organitzacions membres, dins de l’esperit que inspira la constitució de la Confederació.

2.- La Confederació  no persegueix finalitats especulatives, lucratives  ni polítiques,  sinó només l’interès  social i d’utilitat  comú  i  pública.  Els ingressos  de tota  classe que  pot disposar,  es destinaran  al  compliment  de  les  finalitats  exposades,  a  la  conservació  i manteniment  dels béns que posseeixin i a l’establiment i prestació de serveis comuns. Els eventuals  sobrants  de  la  seva gestió  econòmica,  es  destinaran  a  consolidar  el  seu patrimoni  social i a  contribuir  amb  els seus fruits, a l’increment  de les disponibilitats pecuniàries previstes per al millar compliment de les finalitats de la Confederació.

Article 7è.- Facultats i funcions.

1 .- Pel compliment i la consecució de les finalitats que persegueix, la confederació disposa de les facultats inherents a la seva personalitat jurídica pròpia, i assumeix les funcions corresponents a la seva capacitat plena d’obrar.

2.- En conseqüència, la Confederació està legitimada per exercir les següents facultats i funcions:

a).- Representar, coordinar, gestionar, promoure  i defensar les finalitats i interessos de la Confederació i de les seves organitzacions associades davant l’Administració Pública, Central, Autonómica, Local, Institucional i de Justícia; davant qualsevol Organisme, Corporació, Institució, Fundació, Organització, Estament i Entitat, públiques i privades; i, en general, davant tota classe de persones naturals i jurídiques, de qualsevol nacionalitat, naturalesa i condició.

b).- Promoure, coordinar, realitzar i executar tota classe de serveis, treballs, estudis, enquestes, anàlisis i demés accions de tot tipus que siguin d’interès comú o de caràcter general, auxiliar o complementari de les activitats pròpies de les organitzacions associades a la Confederació .

c).- Crear, oferir i desenvolupar serveis d ‘interès comú per  les  organitzacions empresarials i professionals adherides i oferint-los l’assistència i l ‘assessorament deguts a la seva condició d’associades en tots els assumptes que siguin finalitats i competències de la Confederació .

d).- Establir contactes d’amistosa relació i vinculació amb altres Associacions, nacionals i estrangeres o internacionals, d’anàloga i semblant naturalesa i de finalitats concordants.

e).- Exercir, a petició de les organitzacions associades, la funció arbitral diriment de les seves eventuals diferencies i conflictes d’interessos.

f).- Exercir tot tipus d’accions i interposar tota classe de recursos davant els jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció , en totes les seves instàncies.

g).- Adquirir, posseir, gravar, alienar i disposar, de qualsevol forma legítima i admesa en dret, de tota classe de béns immobles i de drets, així com realitzar tot tipus d’actes de disposició i de domini sobre els  mateixos, contreure obligacions amb càrrec al seu patrimoni, i igualment concórrer i participar en concursos i subhastes de tot gènere i en concessions administratives i de serveis previstes i autoritzades per la Llei.

h).- Qualsevol altra funció no prevista en els apartats anteriors que suposi, reforci o complimenti la defensa i la promoció dels interessos col·lectius de les organitzacions associades i de les finalitats de la Confederació .

CAPÍTOL III

MEMBRES ASSOCIATS DE LA CONFEDERACIÓ, ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA SEVA QUALITAT, DRETS I OBLIGACIONS

Article 8è.- Adquisició de la qualitat de membre associat.

1 .- Podran formar part de la Confederació, com a membres associats, a mes a mes de les que no ho  siguin a títol de fundadors per haver subscrit l’acta constituent, totes les organitzacions empresarials i professionals constituïdes i que gaudeixin de personalitat jurídica, amb entitat de Fundacions, Federacions, Associacions, Agrupacions, Unions, Gremis o de qualsevol altres formes associatives  d’empreses, físiques o jurídiques, representatives de tot tipus sectorial d’activitat econòmica, empresarial i professional, l’àmbit de les quals sigui el de la província de Lleida, sempre que per acte voluntari i explícit així ho sol·licitin, siguin admesos pel Comitè Executiu de la Confederació, i acompleixin en el successiu els deures i obligacions que aquesta condició exigeix. A nivell individual, podran formar part aquelles empreses, l’activitat de les quals no existeixi associació de cap tipus.

2.- La presentació de la sol·licitud d’admissió com a membre associat, es farà per escrit, acompanyat de la documentació que reglamentàriament es determini, i implicarà el previ coneixement, acceptació i acatament dels presents Estatuts, del Reglament  de Regim Intern, si hi fos, i de les demés disposicions d’ordre intern vigents i acords vàlidament adoptats fins a les hores pels òrgans de govern de la Confederació .

3.- La presencia de les organitzacions associades als òrgans de  govern  de  la Confederació i la seva participació en les activitats de la mateixa, es farà mitjançant persones físiques representants d’aquelles, directius de les mateixes expressament designats a l’efecte.

4.- Pertànyer a la Confederació com a membre associat no comportarà limitació alguna a la personalitat jurídica pròpia, a la total i plena capacitat d’obrar ni la sobirania i autonomia que correspongui a les respectives organitzacions empresarials i professionals, com conseqüència de la seva pròpia entitat i conforme als seus propis Estatuts.

Article 9è.- Pèrdua de la qualitat de membre associat.

1.- Es deixarà de pertànyer a la Confederació per alguna de les causes següents :

a).- Per voluntat  pròpia,  mitjançant   notificació  escrita  i fefaent  de  l ‘acord  vàlidament adoptat a l’efecte per l’organització membre corresponent.

b).- Per dissolució legal en virtut de sentència ferma, o voluntària d’acord amb els seus propis estatuts, de les organitzacions  membres, prèvia notificació a l’efecte i amb rigorosa previsió i compliment en les seves liquidacions corresponents de les obligacions econòmiques per la Confederació.

b).- Per dissolució legal en virtut de sentència ferma, o voluntària d’acord amb els seus propis estatuts, de les organitzacions  membres, prèvia notificació a l’efecte i amb rigorosa previsió i compliment en les seves liquidacions corresponents de les obligacions econòmiques per la Confederació.

e).- Per acord vàlidament adoptat pel Comitè Executiu de la Confederació, cas d’incompliment greu dels presents Estatuts, del Reglament de Règim Intern, si hi fos, de les disposicions, normatives d’ordre intern vigent i dels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern i, en particular, per deixar de satisfer el pagament de les quotes i derrames, ordinàries i extraordinàries, establertes per l’Assemblea General per la previsió dels pressupostos de la Confederació.

2.- La pèrdua de la condició de membre per qualsevol de les causes exposades, implicarà la de tots els drets adquirits i expectants, sense excepció alguna, i sense que l’organització cessant pugui exigir la devolució, total ni parcial de les quotes i derrames satisfetes, ni la compensació dels drets patrimonials concurrents que es liquidin en cas de dissolució i liquidació de la pròpia Confederació.

Article 10è.- Drets dels membres associats.

Els membres associats a la Confederació, gaudiran dels següents drets:

a).- Assistir, amb veu i vot, a les sessions de l’Assemblea General, ordinàries com extraordinàries, mitjançant els seus legítims representants designats i acreditats a l’efecte.

b).- Proposar i ésser proposats com a candidats, així com elegir i ésser elegit per càrrecs de representació de la Confederació i del Comitè Executiu, i  exercir  aquesta representació i desenvolupar  aquests càrrecs, durant el comandament  estatutari o durant el temps conferit si és tractés d’una comissió especial.

e).- Estar regularment informats de les activitats i actuacions que configuren la vida de la Confederació de la seva situació econòmica, patrimonial i financera, així com de tots els assumptes que siguin competència d’ella o afectin directa o indirectament als seus membres associats.

d).- Participar en els actes i activitats que organitzi la Confederació i, en la forma que es determini, en aquells en els que aquesta col·labori o participi.

e).- Sol·licitar i obtenir de la Confederació el degut assessorament i assistència en totes aquelles qüestions que tinguin relació o es derivin de la seva condició de membres associats a la mateixa.

g).- Accedir i utilitzar, en la mesura que reglamentàriament es determini, els serveis que la Confederació posi a disposició dels seus membres associats, tant els que ofereixi directament o mitjançant d’entitats per ella promogudes, com les que ofereixi a títol de serveis contractats o concertats.

h).- Instar a la Confederació a l’exercici de totes les accions i a la interposició de tots els recursos que siguin procedents en defensa dels drets associatius .

i).- Examinar els llibres d’actes i de comptabilitat de la Confederació i censurar la gestió dels seus òrgans de govern, mitjançant la presentació de la corresponent moció davant l’Assemblea General.

j) .- Sol·licitar la convocatòria i celebració de sessions  extraordinàries de l’Assemblea General de la Confederació.

k).- Recórrer davant l’Assemblea en forma reglamentaria els acords adoptats pels demés òrgans de govern de la Confederació que els membres associats estimin lesius o perjudicials pels seus propis drets o interessos de socis.

1).- Participar en la distribució del patrimoni de la Confederació quan fos necessari, prèvia dissolució i liquidació de la mateixa.

Article 11è.- Deures dels membres associats.

Seran obligacions dels membres associats:

a).- Acatar i complir fidelment els presents Estatuts, el Reglament  de Regim Intern, si  n ‘hi hagués, les demés disposicions d’ordre intern de la Confederació i els acords vàlids adoptats pels òrgans de govern de la mateixa.

b) .- Assistir, quan siguin convocats, a les sessions de l’Assemblea  General, ordinàries i extraordinàries, llevat excusa per causa greu legítima.

e).- Participar en l’elecció dels càrrecs de representació  i directius dels òrgans de govern de la Confederació, mitjançant els seus representants.

d).- Desenvolupar amb zel i diligència els càrrecs pels que van ésser elegits, tant de representació i directius, com de comissió especial, durant el comandament estatutari del període conferit a l’efecte.

e).- Col·laborar activament en totes les actuacions que realitzi o emprengui la Confederació i en els serveis que desenvolupi, especialment en els que el seu concurs sigui requerit pels seus òrgans de govern.

f).- Facilitar  tota la informació  que els  sigui  requerida  que malgrat  no els hagi  estat sol·licitada,   pugui   resultar   d’interès   general   o   col·lectiu   per   les  finalitats   de  la Confederació  o  de  rellevància   sectorial  o territorial  per  als  seus membres associats.

g).- Actuar en defensa dels interessos generals de la Confederació en tots els casos que tinguin coneixement de fets o situacions que puguin comportar perjudici o risc per la mateixa.

h).- Mantenir, a cada membre associat puntualment informat, a la  Confederació  al corrent de les seves pròpies activitats, de les seves variacions estatutàries i del nombre i composició dels seus membres.

i).- Contribuir al manteniment de la Confederació liquidant puntualment les quotes i derrames ordinàries i extraordinàries, que s’acordin per decisió de l’Assemblea General.

CAPÍTOL IV

ÒRGANS DE GOVERN, COMPOSICIÓ, FUNCIONAMENT INTERN 1 REGIM ELECTORAL

Article  12è.- Òrgans  de Govern.

La Confederació estarà representada, regida i administrada pels seus òrgans de govern col·legiats, consistents en l’Assemblea General i el Comitè Executiu, i personals, constituïts pel President, els 4 Vice- presidents, el Secretari i el Tresorer.

SECCIÓ 1a.

ASSEMBLEA  GENERAL

Article   13è.- Composició  de l’Assemblea   General.

1.- L’Assemblea General, com a òrgan suprem i sobirà de la voluntat, decisió i govern de la Confederació, estarà composada per la universalitat de les organitzacions empresarials i professionals que siguin membres associats de la mateixa i que gaudeixin dels seus drets corporatius.

2.- Cadascuna de les organitzacions empresarials membres de la COELL, estarà representada en l ‘Assemblea General, amb dret a un vot, com a mínim.

En concret, la susdita representació, l’exercirà el President de cada organització, o en qui delegui.

A més, cada Gremi o Associació amb categoria de Gremi, per cada 25 afiliats, tindrà una representació addicional a l’Assemblea General, no essent necessari, per la primera i darrera fracció, arribar als expressats 25 associats .

Tots els representants resultants, d’acord amb l ‘anterior procediment , seran considerats vocals de l’Assemblea General.

3.- Tots els membres de l’Assemblea General, tindran la consideració de vocals i restaran vinculats pels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General.

4.- Cap vocal de l’Assemblea General tindrà dret a més d’un vot, encara que ostenti més d ‘una representació. Malgrat l’anterior, qualsevol vocal, podrà votar per delegació, degudament estesa, d’un o més vocals, d’acord amb el fixat en l’article  18è.  dels presents  estatuts.

Article 14è.- Modalitats  d’Assemblea General.

1.- L’Assemblea General podrà constituir-se en sessions  de  caràcter ordinari  o extraordinari, en funció de la classe i urgència dels assumptes a tractar i dels acords a adoptar per la competència.

 2.- En cada cas, les sessions de l’Assemblea General seran convocades pel Comitè Executiu i, en el seu nom i representació , pel President de la COELL.

Article 15è.- Assemblea General ordinària.

1.- L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada  a l’any, necessàriament , amb motiu de:

a).- Aprovar l’acta corresponent a la sessió anterior.

b).- Estar informada de la gestió del Comitè Executiu i del President, en tots els ordres i especialment en la portada a terme del compliment de les finalitats de la Confederació i en defensa dels interessos col·lectius dels seus membres associats, dels resultats obtinguts en cada cas i dels actes de representació dels seus òrgans de govern i delegats especials, votant les corresponents mocions d’aprovació o censura.

e).- Debatre i adoptar els acords que estimin pertinents en quan a les propostes que sotmeti a la seva consideració el Comitè Executiu.

d).- Examinar i, en el seu cas, aprovar l’estat de comptes, el balanç econòmic i la liquidació del pressupost ordinari, corresponent a l’exercici finalitzat, que li presenti  el Comitè Executiu.

e).- Aprovar els plans i programes d’actuació anyals de la COELL.

f).- Estudiar i aprovar el corresponent pressupost ordinari d ‘ingressos i despeses per l’exercici econòmic esdevenidor.

g).- Fixar amb caràcter anyal les quotes ordinàries a satisfer pels membres associats pel normal sosteniment de la Confederació.

h).- Ratificar les altes i baixes de membres associats produïdes durant l’exercici, a proposta del Comitè Executiu.

2. Seran així mateix, competència de l’Assemblea General ordinària:

a).- Elegir i renovar, en el seu cas, els càrrecs del Comitè Executiu, així com també els del President, els 4 Vicepresidents, el Tresorer, i el Secretari de la COELL.

b).- El canvi de domicili de la Confederació i l’establiment de delegacions, representacions, dependències, serveis, locals socials i instal·lacions de tot tipus, en regim de propietat, arrendament, usdefruit, cessió onerosa o gratuïta, o qualsevol  altres admès en dret.     

c).- L’estudi i aprovació del Reglament de Règim Intern i de les demes disposicions normatives per l’ús i utilització de les instal·lacions i serveis comuns, així com la seva modificació i derogació.

d).- La creació, provisió, modificació i supressió de Comissions específiques de treball pel millor compliment de les finalitats de la Confederació o dels legítims interessos dels seus membres associats.

e) – Deliberar i decidir sobre qualsevol altre assumpte que, no essent competència exclusiva de l’Assemblea General extraordinària, hagi estat inclòs en el corresponent ordre del dia.

Article 16è.- Assemblea General extraordinària.

1.- L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari tantes vegades com ho determini el Comitè Executiu o el President, per estimar-ho convenient per als interessos de la Confederació o quan ho sol·liciti un nombre de membres associats que representi, com a mínim, la tercera part de  les organitzacions que composin la Confederació. Aquesta sol·licitud haurà de ser per escrit i amb la indicació precisa dels assumptes  a tractar, i es presentarà al Comitè Executiu o al President amb una antelació mínima de deu dies a la data de la seva celebració.

2.- Serà competència exclusiva de l’Assemblea General extraordinària:

a).- L’estudi, el debat i decisió, relatives a qualsevol assumpte sobre el que hagi de pronunciar -se l’Assemblea General i que, per la seva naturalesa o urgència, no puguin ser demorats fins a la celebració de la propera sessió ordinària de la mateixa .

b).- La modificació dels Estatuts socials.

e).- L’adquisició, possessió, arrendament, usdefruit, gravamen, alienació, cessió i disposició en qualsevol forma legítima de tota classe de béns immobles  de la Confederació i la realització d’operacions econòmiques, financeres o creditícies no previstes en el corresponent pressupost ordinari.

d).-   L’aprovació dels   pressupostos extraordinaris  d’ingressos i despeses de la  Confederació.

e).- La fixació de quotes i derrames extraordinàries a satisfer pels membres associats, en quantia i periodicitat.

t).- La  sol·licitud  de  declaració  d’utilitat  pública  o  de qualsevol  altre  benefici  legal similar.

g).- La Federació o fusió de la Confederació amb altres entitats associatives d’anàloga o similar naturalesa i de similars finalitats.

Article  17è.- Convocatòries.

l .- L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, estarà convocada pel Comitè Executiu i, en el seu nom, pel President, amb deu dies naturals d’antelació, com a mínim, a la data de la seva celebració.

2.- Tota convocatòria es cursarà mitjançant un escrit firmat pel President, dirigit personalment a cada un dels representants de les organitzacions membres, fent constar el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera convocatòria, i quinze minuts més tard del mateix dia en segona  convocatòria, així com el caràcter ordinari o extraordinari de la mateixa, els assumptes a tractar i les propostes d’acords a adoptar que integrin el corresponent ordre del dia.

3.- A l’escrit de convocatòria de l’Assemblea General ordinària i la corresponent ordre del dia, s’adjuntarà un exemplar de  l’acta de la sessió anterior, que haurà d ‘esser aprovada com primera providència de la sessió.

Article 18è.- Delegació de representació i vot.

1.- Cas d’impossibilitat justificada d’assistència, qualsevol persona  física  representant d’un membre associat de la Confederació podrà delegar la seva representació  personal i el seu dret a vot, si el tingués, en un altre membre o en el President.

2.- La delegació de representació i vot haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter específic per cada sessió de l’Assemblea General i el membre representant d’un  altre haurà d ‘acreditar-la al President abans de l’inici de la mateixa, deixant-se la deguda constància  d’ella en l’acta.

Article 19è.- Quòrum assistència.

1.- L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan acudeixi a ella un nombre de vocals, presents o representats per delegació, equivalent com a mínim a la meitat més un de la totalitat de les persones físiques que la composin.

2.- En  segona  convocatòria,  serà  vàlida  la  constitució  de  l’Assemblea  General, independentment del nombre de representants presents o bé representats a la sessió.

Article 20è.- Validesa dels acords.

1.- Per la validesa dels acords adoptats per l’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, es precisarà el vot favorable de la meitat més un dels representants amb dret a vot dels vocals presents o representats en la sessió.

2.- Vot favorable de dos terços dels vocals amb dret a vot presents o representats en l’Assemblea General Extraordinària, precisarà l’acord de modificació dels presents Estatuts de la Confederació.

3.- També amb caràcter excepcional, per la validesa de l’acord de l’Assemblea General extraordinària de dissolució i liquidació de la Confederació i de destinació i distribució del seu patrimoni, es necessitarà el vot favorable de les tres quartes parts dels vocals  amb dret a vot presents o representats en la sessió.

4.- En tots els casos en que es produeixi un empat en les votacions, dirimirà el vot de qualitat del President o de qui faci les seves funcions per  delegació o per absència justificada.

Article 21è.- Suspensió del dret a vot.

No tindran dret a exercir el seu vot els representants d ‘aquelles organitzacions associades que es trobin sotmeses en demora de pagament de quotes o derrames, tant ordinàries com extraordinàries, que hagin estat establertes per acord de l’Assemblea General, qui recobrarà el ple exercici de tal dret automàticament tant aviat com s’hagin posat al corrent d ‘aquestes obligacions econòmiques.

Article 22è.- Presidència i Secretaria de l’Assemblea General.

l .- L’ Assemblea General estarà presidida en totes les seves sessions pel President de la Confederació, qui dirigirà els debats, concedirà i retirarà l’ús de la paraula establint els torns d’intervenció, resumirà les propostes d’acord que hagin estat suficientment debatudes, disposarà les votacions i proclamarà els resultats.

.2.- En defecte d’assistència del President, per causa justificada, assumirà plenament les seves funcions el vicepresident primer o successiu.

3.- El Secretari de l’Assemblea General transcriurà els acords en un llibre d’actes, cadascuna de les quals signarà el president i el mateix Secretari.

4.- Les actes s’aprovaran en la sessió següent, com a primer punt de l’ordre del dia de la mateixa. Es consideraran automàticament aprovades si cap vocal no formula cap esmena o rectificació.

SECCIÓ 2a.

COMITÈ EXECUTIU

Article 23è.- Composició del Comitè Executiu.

l .- El Comitè Executiu de la Confederació, estarà composat pel President de la COELL, que també ho serà del Comitè Executiu, els 4 Vicepresidents, el Tresorer, el Secretari, i un número de vocals coincident amb els Gremis associats a la COELL, mitjançant el seu President. A més, cada Gremi o Associació amb categoria de Gremi, que integri més de 100 associats, tindrà un altre vocal per cada fracció dels expressats 100 associats, a proposta de cada Gremi.

2.- Els membres del Comitè Executiu no tindran dret a retribució alguna, llevat de la percepció de les dietes reportades i acreditades amb motiu de viatges i desplaçaments per gestió oficial en nom i representació de la COELL, essent el desenvolupament dels mateixos, en qualsevol altre cas, a títol honorífic i totalment gratuït. S’exceptua de l’anterior les persones que tinguin relació laboral amb la Confederació i que, per motiu del càrrec, siguin membres del Comitè Executiu, en el ben  entès, que les retribucions meritades, seran les derivades del contracte laboral a més de les dietes, que per motiu de viatge, es produeixin.

Article 24è.- Duració del càrrecs i la seva renovació.

1.- Els membres del Comitè Executiu elegits, desenvoluparan els seus càrrecs durant un període de quatre anys, podent ésser reelegits per períodes de quatre anys cadascun.

2.- Si durant el temps pel que foren elegits es produeixen vacants de membres del Comitè Executiu per qualsevol causa, el Gremi corresponent anomenarà als substituts de manera urgent.

Article 25è.- Cessament i separació deis membres del Comitè Executiu.

1.- L’assistència a les sessions del Comitè Executiu serà obligatòria per a desenvolupar càrrecs del mateix, havent de justificar-se raonadament les absències davant el President.

2.- Els membres del Comitè Executiu, podran ésser separats dels seus càrrecs en qualsevol moment per l’Assemblea General, reunida amb caràcter extraordinari, sempre que hi hagués una causa greu.

Article 26è.- Atribucions del Comitè Executiu.

Correspon al Comitè Executiu, les competències, funcions i obligacions següents:

a).- Representar a la COELL en les seves relacions amb terceres persones i davant tot tipus d ‘Institucions, Corporacions, Organismes i Entitats oficials, públiques i privades, classe i jurisdicció, en tot tipus d’assumptes relacionats amb les finalitats, funcions i interessos de la pròpia Confederació o dels seus membres associats.

b).- Conferir i atorgar poders a altres persones físiques o pel compliment de les funcions inherents a les finalitats associatives,  per acord de l’Assemblea General o directament quan sigui necessari.

e).- Gestionar de motiu propi, en tots els altres casos els interessos de la Confederació i els dels seus membres associats, dins de l’àmbit de les finalitats i facultats d ‘aquesta.

d).- Fixar la data, convocar i establir l’ordre del dia de les sessions, ordinàries i extraordinàries, de l’Assemblea General, amb els requisits i en els termes previstos en l’article 18è. dels presents Estatuts.

e).- Informar  complidament  i detalladament  de la seva gestió a l’Assemblea  General i dels resultats de la mateixa.

f).-   Organitzar i   desenvolupar   les   activitats   de   la   Confederació aprovades  per l’Assemblea General.

g).-Elaborar i redactar els plànols i programes concrets d’actuació, els pressupostos ordinaris i extraordinaris d’ingressos i despeses, els balanços anyals dels exercicis vençuts i les memòries anuals d’activitats de la Confederació, formulant les corresponents propostes de rendició a l’Assemblea General i de la seva aprovació per la mateixa.

h).- Administrar amb prudència els béns i fons de la Confederació d’acord amb la planificació i pressupostos aprovats per l’Assemblea General, i regular el règim econòmic d’aquella, així com la seva organització comptable i administrativa.

i).- Executar els acords de tot ordre vàlidament adoptats per l’Assemblea General preparant i redactant els documents precisos per a tals efectes.

j).- Adoptar acords en matèria de realització d’obres i instal·lacions d’ús comú, contractació de béns i serveis i explotació dels mateixos, en  el marc de les decisions adoptades i directrius emanades  de l’Assemblea  General, exercint  a l’efecte les accions precises i atorgant els poders necessaris a terceres persones.

k).- Realitzar directament o encarregar a facultatius experts l’elaboració d’informes, dictàmens i estudis sol·licitats per l’Assemblea General o d’interès pels membres associats.

l).- Proposar a l’Assemblea General el canvi de domicili de la Confederació, l’establiment de delegacions i sucursals, l’aprovació del Reglament de Règim Intern i les altres normes internes i la creació, modificació, provisió i supressió de comissions específiques de treball, coordinant en tot cas les activitats de les mateixes.

m).- Proposar a l’Assemblea General extraordinària la modificació necessària i raonada dels Estatuts de la Confederació.

n).- Proposar a l’Assemblea General les quotes ordinàries anuals dels membres associats, així com les altres quotes i derrames extraordinàries, en la seva quantia i periodicitat, per la seva corresponent  aprovació.

o).- Sotmetre a la preceptiva ratificació de l’Assemblea General les altes baixes de membres associats produïdes en el curs de l ‘exercici anual anterior.

p).- Proposar a l’Assemblea General Extraordinària l’adquisició o disposició legítima de béns immobles i la realització d’operacions econòmiques,  financeres o creditícies no previstes en el corresponent pressupost ordinari anual, per la seva oportuna aprovació, en el seu cas.

q).- Proposar de la mateixa manera a l’Assemblea General extraordinària, l’adopció dels pertinents acords en matèria de sol·licitud de declaració d’utilitat pública o de qualsevol altre benefici legal similar.

r).- Proposar igualment a l’Assemblea la federació o fusió de la Confederació amb altres entitats d’anàlogues o similars classes i finalitats.

s).- Proposar també a l’Assemblea General extraordinària la dissolució i liquidació de la Confederació i la destinació del seu patrimoni final.

t).- Adoptar, en els casos imprescindibles i d’extrema urgència, els acords inajornables necessaris en matèria que, essent de competència de l’Assemblea General, no podent esperar a la celebració d’aquesta, sempre que no impliquen disposició  dels béns de la Confederació o en detriment dels seus drets, donant compte immediatament d’aquests acords urgents en la primera sessió que l’Assemblea General celebri, pel  seu corresponent referèndum. De manera especial podrà el Comitè Executiu,  en  aquest sentit, adoptar acords urgents per comparèixer davant Organismes públics, Jutjats i Tribunals en ordre a la interposició de tota classe de recursos i impugnacions en defensa dels legítims drets i interessos de la Confederació.

v).- Interpretar els presents Estatuts, el Reglament de Regim Intern, si hi fos, i les demés normes internes de la Confederació, cas de dubte o divergències referent a l’abast dels mateixos, exercitant la labor d’arbitratge precisa entre els membres associats discrepants.

x).- Decidir en matèria d’ordenació de cobraments i pagaments i d ‘expedició de les corresponents ordres i lliuraments, així com inspeccionar la mecànica d’aquestes operacions i de la seva comptabilitat, sense perjudici de les atribucions del Tresorer de la Confederació.

y).- Contractar el personal tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern i assessor que per la seva competència professional, s’estimi necessari ha de donar serveis a la Confederació. Adoptar acords en matèria de funcions, horari de treball, retribucions i situació social, inspeccionar i vetllar pel normal i correcte funcionament d’aquests serveis, i exercitar la potestat disciplinaria quan fos necessari.

z).- En general, realitzar qualsevols altres funcions que li siguin expressament encomanades per l’Assemblea General i no siguin de la competència exclusiva d’aquesta, per la millor consecució de les finalitats de la Confederació.

a’).- Gestionar el cobrament  de les quotes ordinàries i extraordinàries i de les derrames imposades als membres associats.

b’).- Formalitzar els pagaments corresponents a les despeses autoritzades.

e’).- Coordinar les activitats dels diferents serveis de la COELL i portar a termini totes les iniciatives i gestions que estimin oportunes a les seves finalitats.

d’).-  Tenir  cura  del  despatx  dels  assumptes  generals  i  ordinaris  de  la  vida  de  la Confederació.

e’).- Procedir a la contractació del Secretari General i personal necessari per a la prestació dels serveis de la Confederació així com també la separació del servei en el seu cas.

Article 27è.- Sessions i convocatòries.

1.- El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària sis vegades a l’any com a mínim i, amb caràcter extraordinari, tantes vegades com ho consideri necessari el President a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin almenys quatre dels seus membres components, per escrit, amb una antelació mínima de dos dies a la data de la seva celebració i amb indicació precisa dels assumptes a tractar.

2.- Les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, es convocaran mitjançant escrit personal dirigit a cada membre del Comitè, amb indicació del dia, hora i lloc de la reunió i de l’ordre del dia de la mateixa, subscrit pel President o, en cas d’absència, malaltia o indisponiblitat d’aquest, pel Vicepresident  1r. o successiu.

3.- Sense perjudici de l’exposat en l’apartat anterior, i tractant-se de sessions ordinàries del Comitè Executiu, al terme de la celebració de cada una d’elles podrà acordar-se la data de celebració de la pròxima, si així s’estima convenient, buscant una periodicitat fixa i certa del calendari de reunions, previsorament previst i establert.

Article 28è.- Quòrum per la celebració de les sessions i la validesa dels acords.

1.- El Comitè Executiu quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, sempre que assisteixin a la reunió presents o degudament representats, la meitat més un dels seus membres components, i en segona convocatòria, que es celebrarà quinze minuts més tard el mateix dia, sigui el que sigui el nombre de membres presents o representats, havent d’estar present el President o el Vicepresident que, en el seu cas, el substitueixi.

2.- Cada membre del Comitè Executiu tindrà dret a un vot i els seus acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents o representats, essent diriment, en cas d’empat, el vot de qualitat del President o del Vicepresident que en el seu cas el substitueixi.

3.- Els acords es transcriuran en el Llibre d’Actes de la Confederació, amb la signatura del President i del Secretari o de qui el substitueixi accidentalment. Idèntiques firmes requeriran les certificacions deis acords adoptats.

Article 29è.- Publicitat dels acords.

Tot membre associat o representant tindrà dret a examinar personalment  el  Llibre d’Actes de la Confederació el dia i a l’hora que prèvia  sol·licitud,  autoritzi expressament el Comitè Executiu. Tanmateix tindrà dret a que se li lliurin i expedeixin testimonis dels particulars d’aquest Llibre que li afectin personalment com a membre, tant directa com indirectament i igualment certificacions acreditatives de qualsevol acord que hagi estat vàlidament adoptat pels òrgans col·legiats de govern de la Confederació.

Article 30è.- Règim disciplinari.

l .- Els casos d’infracció dels presents Estatuts del Reglament de Regim Intern, si s’escau o de les demés normes  internes  de la Confederació  i els incompliments  o omissions  dels deures que fan  referència a qualsevol membre associat o dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern seran corregits pel Comitè Executiu, prèvia la incoació  de l’oportú expedient disciplinari en el qual s’observaran estrictament les formalitats previstes en la vigent Llei de Procediment Administratiu  i singularment el tràmit d’audiència a l’interessat.

2.- Atenent a la gravetat de la infracció que es declari i provi comesa i a la concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants de la responsabilitat concreta pel  membre associat infractor, les sancions aplicables  es graduaran d’acord amb la següent  escala: disposició, suspensió temporal dels drets de soci i separació definitiva  de  la Confederació.

3.- La imposició de qualsevol sanció pel Comitè Executiu, es podrà recórrer en reposició, en primera instancia davant el propi Comitè, i en alçada, en segona instància, davant l’Assemblea General, en els dos casos els terminis i formes que respectivament preveu la vigent Llei de Procediment Administratiu.

SECCIÓ3a.

ÒRGANS PERSONALS

Article 31è.- El President.

Serà competència del President de la COELL i del seu Comitè Executiu, la representació de ambdós òrgans col·legiats a tots els nivells i en totes les circumstàncies i, en especial, li correspondrà l’exercici de les següents funcions:

a).- Convocar amb la seva signatura, fixar l’ordre del dia i presidir dirigint els seus debats, totes les sessions, ordinàries o extraordinàries de l’Assemblea General i del Comitè Executiu, podent delegar tetes les funcions en el Vicepresident primer o successiu en cas d’absència, malaltia o impossibilitat.

b).- Visar amb la seva signatura les actes de les sessions dels òrgans de govern col·legiats de la Confederació així com també les certificacions deis acords vàlidament adoptats pels mateixos, així com vetllar per l’execució i el compliment estrictes dels citats acords.

c).- Comparèixer, en nom i representació de la Confederació davant tota classe d’Institucions, Corporacions, Organismes, Autoritats, Entitats Públiques i Privades, Jutjats i Tribunals de qualsevol instancia i jurisdicció, i de persones jurídiques i naturals, espanyoles i estrangeres amb la finalitat d’actuar en defensa i promoció dels legítims interessos i drets de la Confederació i en la consecució dels fins que li són propis.

d).- Autoritzar amb la seva presencia totes les activitats de la Confederació i amb la seva signatura els contractes i convenis de tot gènere i naturalesa en la part que li sigui interessada sense perjudici d’efectuar les delegacions i atorgar els apoderaments,  inclús amb facultat de substitució, en els casos que estimi necessari, en idèntics termes als que preveu l’article 26. b) pel Comitè Executiu.

e).- Ordenar els pagaments corresponents a les despeses contretes per la Confederació i autoritzats pel òrgans competents en cada cas, així com també els cobraments a rebre, especialment quotes ordinàries i extraordinàries i de les derrames que hagin de satisfer els membres associats.

Article 32è.- Els Vice-presidents.

Correspon als vice-presidents, les següents funcions:

a).- Substituir per ordre successiu en el seu cas, al Sr. President en casos d’absència, malaltia o impossibilitat d’aquest, per motius justificats, tant en  la convocatòria i presidència de les sessions, ordinàries i extraordinàries dels òrgans de govern col·legiats de la Confederació, com els de tots els demés actes de representació i de gestió al front de les seves activitats.

b).- Col·laborar estretament amb el President ajudant-lo en la seva tasca, activitat  i gestió, a l’objecte de poder substituir-lo en qualsevol circumstancia de la necessària continuïtat de la labor presidencial.

e).- Actuar, per delegació expressa del President, en els assumptes i en la forma que el Comitè Executiu acordi, li confiï o indiqui.

d).- La elecció dels vice-presidents, la farà l’Assemblea General, a proposta del President que resulti elegit en el corresponent procés electoral.

Article 33è.- El Tresorer.

El Tresorer tindrà al seu càrrec la custòdia de l’efectiu i valors de la Confederació.

Coneixerà i controlarà les quantitats que s’ingressen en la Caixa de la COELL i, en definitiva, coneixerà i controlarà totes les operacions que constitueixen  moviment d’efectiu o valors tant pel que fa referencia als cobraments com als pagaments.

Mensualment  manarà la realització d ‘arquejos i comprovacions de saldos en els comptes i dipòsits de la Confederació , per a sotmetre’ls al Comitè Executiu.

Per a l’extracció  de  fons  seran  necessàries  dues  signatures  de  les  autoritzades pel Comitè Executiu, en les quals ha de figurar sempre la del Tresorer.

El Tresorer podrà proposar al Comitè Executiu l’obertura o cancel·lació de comptes i dipòsits en els establiments bancaris o de crèdit que consideri més idonis, el qual prendrà l’acord que estimi pertinent.

Article 34è.- El Secretari.

Seran funcions del Secretari, les següents:

a).- Custodiar  els llibres de les Actes, els documents i el segell de la Confederació, a excepció dels de la comptabilitat.

b).- Comprovar la veracitat de les actes de les sessions, ordinàries i extraordinàries que celebrin els òrgans col·legiats de govern de la COELL, de les quals donarà fe i subscriurà juntament amb el President.

e).- Lliurar  i expedir, amb  el vist  i plau  del  President, certificacions    testimonis acreditatius dels acords vàlidament adoptats.

SECCIÓ 4a.

RÈGIM ELECTORAL

Article 35è.- Elecció del President de la Confederació.

1.- L’Assemblea General, com a òrgan sobirà i democràtic de la Confederació, serà la encarregada d ‘elegir al President de la COELL.

Per la qual cosa, l’Assemblea exercitarà les funcions de Cos Electoral i de Junta Electoral de la Confederació, amb les atribucions conduents a la elecció i proclamació del President, essent l’organ competent per dirigir i tutelar els processos electorals, així com per resoldre els recursos que es presentin a l’efecte, mitjançant la Mesa d’Edat.

2.- Per cada elecció de President, s’anomenarà una Mesa d’Edat, composada pels dos membres de l’Assemblea que resultin esser el de major edat, que actuarà com a President de la Mesa, i el de menor edat, que serà el Secretari.

3.- El President de la Mesa preguntarà als membres de l’Assemblea quines son les candidatures presentades, a el que els candidats hauran de respondre, i exhibir a la Mesa el haver estat presentats per un mínim de deu membres, com requisit indispensable.

Transcorreguts quinze minuts  des de la pregunta inicial, el President tomarà a fer la mateixa pregunta com a últim anunci de proclamació de candidats, per a continuació llegir als presents la relació de presentats.

Posteriorment, donarà per començada la votació, que serà secreta, en el bé entès que cada membre de l’Assemblea General, tindrà dret a un vot, utilitzant una butlleta que li serà lliurada per la Mesa, votant solament a un candidat i resultant nul·les les que continguin més d’un voto les que resultin il·legibles.

El recompte de vots serà públic per part de la Mesa, i realitzat el còmput total, quedarà anomenat President de la COELL el que obtingui més vots.

A aquest efecte, la Mesa aixecarà acta de la sessió amb els resultats de la votació.

En el cas de no presentar-se cap candidatura, el President de la Mesa suspendrà la sessió i convocarà als membres de l’Assemblea General pel mateix acte, quinze dies després.

Article 36è.- Elecció dels Vicepresidents, Tresorer i Secretari.

1 .- La elecció dels 4 Vicepresidents, del Tresorer i del Secretari, la efectuarà l’Assemblea General, a proposta del President, essent suficient la meitat més un dels vots emesos.

2.- La durada dels càrrecs anteriors serà de quatre anys.

3.- En el supòsit de cessament, per qualsevol causa, dels susdits càrrecs, el President anomenarà els corresponents substituts, que haurà de ratificar l’Assemblea General en la propera reunió que celebri.

CAPÍTOL V

RÈGIM ECONÒMIC I  COMPTABLE DE LA CONFEDERACIÓ

Article 37è.- Patrimoni inicial.

1.- La confederació es constitueix amb un patrimoni de 2.879.029 pessetes.

2.- El patrimoni de la Confederació s’integrarà per les aportacions que efectuïn els membres associats i pels béns i drets de qualsevol classe que d’acord amb les lleis, rebi d’Organismes Oficials, d’Entitats Públiques o Privades i de particulars.

3.- El susdit patrimoni pertanyerà exclusivament a la Confederació com a persona jurídica pròpia i diferent dels membres associats que la composen.

Article 38è.- Recursos econòmics.

Els recursos econòmics pel manteniment de la Confederació i el funcionament dels seus serveis seran els següents:

a).- Les quotes, ordinàries i extraordinàries que acordi l’Assemblea General deuran ser satisfetes periòdicament pels membres associats.

b).- Els fruits, naturals o civils del patrimoni de la pròpia Confederació.

e).- Les donacions, herències, llegats i subvencions amb els quals la Confederació fos beneficiada.

d).- Qualsevol altre ingrés que a títol de recursos no permanents s’arbitrin a través de les activitats que la Confederació realitzi o dels serveis que presti en exercici de les funcions i facultats de que disposa per a la consecució dels fins proposats.

Article 39è.- Quotes i derrames.

1 .- Tots els membres associats estaran obligats al manteniment econòmic de la Confederació i al finançament de la mateixa per al ple funcionament dels seus serveis mitjançant el pagament a tal efecte de les quotes  ordinàries i de les extraordinàries periòdiques que acordi establir l ‘Assemblea General.

2.- La fixació de la quantia de les quotes ordinàries serà la que acordi l’Assemblea General per als membres associats.

3.- L’Assemblea General, en cas extraordinari pot acordar l’establiment de derrames per a necessitats específiques i demostrades de la Confederació.

Article 40è.- Destinació de les quotes i derrames.

1.- Les quotes, tant ordinàries com extraordinàries, que satisfacin els membres associats, es donarà per entès que seran entregades a la COELL, excepte un 5% que revertirà a cada membre associat. En conseqüència, les obres i instal·lacions que amb elles es realitzin, els serveis que es creïn i prestin, els béns i drets que s’adquireixin a títol onerós d’Organismes oficials o d’Entitats públiques o privades o de tercers particulars, pertanyeran a la Confederació i integraran el seu patrimoni.

2.- Sense perjudici del disposat en l’apartat anterior, excepcionalment en el cas de que no es porti a terme per qualsevol causa imputable a la pròpia Confederació, les obres i instal·lacions projectades, o no es realitzin o prestin els serveis previstos que haguessin motivat que l’Assemblea General acordes l’establiment de les corresponents quotes i/o derrames extraordinàries, podrà la pròpia Assemblea General decidir posteriorment que les mateixes siguin reintegrar-les i tomar-les, en tot o en part, als membres associats que les haguessin satisfet anticipadament.

Article 41è.- Pressupostos i exercici econòmic.

1.- Pera cada exercici econòmic que coincidirà amb l’any natural, formularà la COELL el corresponent pressupost  ordinari d’ingressos i despeses que haurà d’ésser aprovat  per l ‘Assemblea General, a proposta del Comitè Executiu en la forma prevista en els presents Estatuts.

2.- Tota modificació dels pressupostos ordinaris, així com també  l’aprovació  i modificació dels pressupostos extraordinaris per a obres i serveis no previstos en els ordinaris, hauran d’ésser aprovades per l’Assemblea General a proposta també del Comitè Executiu, en la forma estatutàriament establerta.

3.- Igualment seran competència de l’Assemblea General ordinària i extraordinària, la liquidació, en el seu moment, respectivament  dels pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Confederació.

Article 42è.- Responsabilitat deis membres associats.

La responsabilitat dels membres de la Confederació, estarà limitada a les aportacions econòmiques de cadascun.

Article 43è.- Disposició de fons.

La disposició de fons de la COELL requerirà la signatura conjunta i mancomunada de dos d’entre quatre càrrecs directius que tinguin aquesta facultat, que son el President, el Tresorer, el Secretari i el Vicepresident primer, mitjançant la seva signatura degudament registrada  per a l’expedició  d’ordres i lliuraments  de pagaments  i cobraments.

Article  44.-  Administració   comptable.   

l .- La  Confederació portarà la seva comptabilitat per qualsevol procediment comunament admès per la ciència comptable i adoptarà la seva vida econòmica al sistema de pressupost ordinari anual, coincident amb cada any natural.

2.- Les liquidacions dels pressupostos ordinaris i extraordinaris, els comptes i  els balanços de cada exercici seran examinats, visats i censurats per l’Assemblea General.

CAPÍTOL VI

MODIFICACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ

Article 45è.- Modificació dels Estatuts.

l .- Els presents Estatuts Socials, només podran ser modificats per acord adoptat per l’Assemblea General de la Confederació, reunida amb caràcter extraordinari a proposta del Comitè Executiu  i amb el vot favorable dels dos terços dels vocals presents o representats en la sessió.

2.-  La  reforma  estatutària  acordada  d’aquesta  manera  es  notificarà  a  l’Autoritat competent als efectes previstos en la vigent normativa legal en matèria d’Associacions.

Article 46è.- Dissolució de la Confederació.

La Confederació es dissoldrà, per alguna de les següents causes:

a).- Voluntàriament per acord de l’Assemblea General extraordinària, sempre que hagi el vot favorable de les tres quartes parts deis representants amb dret a vot deis membres associats presents o representats en la sessió.

b) .- Amb caràcter forçós, en virtut de sentencia judicial ferma o per resolució executiva de l’autoritat competent que no doni lloc a ulterior recurs.

e).- Per virtut de les causes establertes en el Codi Civil o per qualsevol altra causa prevista en les demés disposicions legals en matèria de dret associatiu o en els presents Estatuts.

Article 47è.- Liquidació de la Confederació.

Acordada o decretada, en el seu cas, la liquidació de la COELL, es procedirà al compliment i l’execució de totes les obligacions que la mateixa tingui pendents i a assegurar el pagament de les que haguessin contret com a tals els membres associats de la mateixa.

Article 48è.- Comissió liquidadora .

1.- De no acordar -se un altra cosa per l ‘Assemblea General extraordinària en la mateixa sessió en que es decideixi la dissolució i liquidació de la Confederació, es designarà amb el vot favorable de la  meitat més un dels representants amb dret a vot dels membres associats presents o representats en ella, una Comissió liquidadora integrada pels membres components del Comitè Executiu.

2.- La Comissió liquidadora, s’encarregarà d’amortitzar amb la major brevetat possible el passiu de la Confederació, mitjançant la realització i execució dels propis recursos resultants del patrimoni final de la mateixa.

Article 49è.- Destinació del patrimoni social.

1 .- Dissolta la Confederació i realitzada la pertinent liquidació de la mateixa per la Comissió designada a l’efecte, l’Assemblea  General extraordinària acordarà amb el vot favorable de les tres quartes parts dels representants amb dret a vot dels  membres associats presents o representats en la sessió, la destinació que hagi de donar-se als béns immobles i mobles, als drets de la Confederació que poguessin resultar com excedents després d’ateses en la seva totalitat les obligacions pendents de la mateixa.

Informació Económica i Pressupostària

Subvencions i Ajudes Públiques

A continuació es detallen les subvencions i ajudes públiques de Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida:

Subvencions 2022

Nom del ProjecteServei d’assistència tècnica, informació i elaboració d’eines preventives orientades a les necessitats empresarials en PRL
Subscrit entreFundación estatal para la prevención de riesgos laborales F.S.P. i Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida
Import21.969,18€
Nom del ProjecteSubvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.
Subscrit entreInstitut Català de les Dones i Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida
Import2.630,55€
Nom del ProjecteREALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ EN EL MERCAT DE TREBALL DE PERSONES ATURADES EN COL·LABORACIÓ AMB AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ. LÍNIA 1
Subscrit entreSERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I CONFEDERACIONS D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA (COELL)
Import5.000€

Pressupostos

CONFEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA presenta de manera anual els pressupostos de l’Organització a través de la seva Junta Directiva per a la posterior aprovació per part de l’Assemblea General.

Pressupost 2024

Pressupost 2023

Pressupost 2022

Pressupost 2021

Pressupost 2020

Pressupost 2019

Pressupost 2018

Pressupost 2017

Pressupost 2016

Comptes Anuals i Informes d'Auditoria

Retribucions

Els membres del Comitè Executiu (Art. 23è. 1) no tindran dret a retribució alguna.

Continguts:

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.