CAPACITACIÓ FOTOVOLTAICA EN INSTAL·LACIONSD’AUTOCONSUM. NIVELL II

CAPACITACIÓ FOTOVOLTAICA EN INSTAL·LACIONSD’AUTOCONSUM. NIVELL II

OBJECTIUS

Objectius Generals:
• L’objectiu d’aquesta formació és poder ajudar a que els professionals relacionats amb l’Energia Solar Fotovoltaica disposin d’unes competències professionals i col·lectives per afrontar els reptes del sector.
• La millora dels coneixements i aptituds de les persones han d’afavorir la qualitat, la seguretat i la reducció del nombre d’incidències i d’accidents relacionats amb les instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica.

CONTINGUTS

MÒDUL 1 CURS DE FORMACIÓ DE TREBALLS EN ALÇADA DE NIVELL 2 (DURADA 16 HORES)
Objectiu específic relacionat:
• Formació obligatòria en el sector, qualsevol treball que es realitza a més de dos metres d’altura sota els peus es considera treballs en altura, per consegüent ha de tenir una formació específica teòrica i pràctica.
Epígrafs
• Legislació i Normativa Aplicable.
• Descripció dels equips de protecció individual (EPI Categoria III).
• Descripció dels diferents tipus de protecció (Col·lectiva – Individual).
• Descripció i parts del sistema anti caigudes. (El sistema ABCD del treball en alçada).
• Tipologia dels punts d’ ancoratge i la seva normativa aplicable EN 795.
• Tipologia, descripció i utilització dels elements d’ unió i les seves categories: sistemes de retenció (EN 354) i sistemes anti caigudes (EN 355).
• Tipologia dels factors de caiguda, el passadís de seguretat, la física aplicada a les caigudes i el temut efecte pèndol.
• Descripció, tipus, manteniment i col·locació de treball en alçada conforme EN 361 amb o sense cinturó de posicionament EN 358.
• Tipologia dels equips anti caigudes retràctils EN 360.
• L’ accident: conseqüències de la suspensió i síndrome orto estàtica.
PRÀCTICA
• Ascens i descens mitjançant element d’ unió de doble ramal conforme EN 355.
• Posicionament en estructures mitjançant element de posicionament conforme EN 358.
• Instal·lació vertical de dispositiu anti caigudes retràctil conforme EN 361.
• Instal·lació horitzontal de dispositiu d’ancoratge tèxtil conforme EN 795 classe B.
• Instal·lació vertical de dispositiu anti caigudes conforme EN 353/2.
• Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes vertical conforme EN 353/1.
23
• Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes vertical conforme EN 353/2.
• Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes retràctil conforme EN 361.
• Maneig de perxes amb ancoratge conforme EN 795 classe B i instal·lació de dispositius anti caigudes.
• Ús de connectors conforme EN 362.
• Anul·lar l’efecte pèndol.
• Retard de la síndrome orto estàtica.
• Instal·lació de dispositius anti caigudes horitzontal tèxtil en alçada conforme EN 795 classe B.
• Instal·lació de dispositiu anti caigudes de fortuna mitjançant corda EL 1891, anti caigudes conforme
o EN 353, ancoratges tèxtils conforme EN 795 classe B i connectors conforme EN 362.
• Anul·lar l’efecte pèndol en alçada.
• Rescat en alçada mitjançant dispositiu conforme EN 341.
MÒDUL 2 CURS C.23. TREBALLS D’ALTRES TIPUS D’INSTAL·LACIONS TALS COM INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES O INSTAL·LACIONS EÒLIQUES (DURADA 20 HORES)
Objectiu específic relacionat:
• Formació obligatòria inicial d’ofici del sector metall, qualsevol treballador que operi en el sector metall ha de realitzar una formació específica del seu ofici de 20 h.
Epígrafs:
1. Continguts de la part Comuna o Troncal : Durada 12 hores
1.1 VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.
Regs i mesures
Coneixement de l’ entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’ un punt de vista.
Emmagatzematge i abassegament de materials.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
Ordre i neteja.
Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
Activitats simultànies o successives.
1.3 DRETS I OBLIGACIONS.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció.
Foment de la presa de consciència sobre la importància d’ involucrar-se en la prevenció de riscos.
Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 SEGURETAT VIÀRIA.
1.5 PRIMERS AUXILIS I MESURES D’ EMERGÈNCIA.
Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2. Continguts de la Part específica: Durada 8 hores
2.1 DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Definició dels procediments i processos segurs del treball del lloc.
2.2 TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
Riscos específics i mesures preventives:
Riscos de treballs en alçada.
Riscos derivats per la realització de treballs en les proximitats de zones, elements o instal·lacions potencialment perillosos.
Riscos elèctrics.
Riscos derivats de l’ús de màquines elevadores,
Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues.
Riscos derivats de l’ús de les eines auxiliars o portàtils.
Risc d’incendi.
Riscos derivats de condicions meteorològiques extremes.
Espais confinats.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.
Riscos derivats de l’ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l’activitat de l’ofici.
MÒDUL 3 CURS DE FORMACIÓ 2° CICLE CONVENI. Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica (DURADA 6 HORES)
Objectiu específic relacionat:
• Formació obligatòria per a poder entrar a treballar en obra de construcció, indistintament del conveni del qual procedeixi el treballador, si ha d’entrar a treballar en una obra de construcció se li sol·licita una formació específica, que ve en un catàleg d’oficis ja especificats en el mateix conveni. En aquest cas, triem la que més s’acosta a l’ofici d’instal·lador de plaques fotovoltaiques.
Epígrafs:
1. Definició dels treballs.
Depenent del lloc de treball, es podran definir els següents treballs: Treballs mecànics, ferroviaris, instal·lacions d’edificis, els referits a instal·lacions de telecomunicacions, a instal·lacions de gas i aigua, així com altres més específics relatius a instal·lacions i manteniment urbà, muntatge i desmuntatge de bastides industrials i muntatge d’aïllament industrial.
2. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos. Avaluació de riscos del lloc (genèrica). Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre, d’empalmar, politges, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d’absència de tensió). Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives. Treballs en alçada. Treballs en proximitat elèctrica. Espais confinats. Manipulació manual de càrregues. Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment). Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment). Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S…). Senyalització. Connexions elèctriques o mecàniques. Manteniment i verificació, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació i sistemes d’elevació.
MÒDUL 5 CURS DE FORMACIÓ DE RISCOS ELÈCTRICS (DURADA 6 HORES)
Objectiu Específic relacionat:
Formació obligatòria, relativa a les mesures preventives enfront del risc elèctric.
Epígrafs:
TEÒRIC (4 hores)
• Legislació.
– Llei 31/95 de PRL
– Reial decret 39/97.
– Reial decret 614/2001
• Conceptes i definicions
• Causes i factors dels accidents elèctrics
• Baixa tensió
– característiques
– mesures preventives
– tipus de treballs amb baixa tensió
• Alta tensió
– característiques
– mesures preventives
• Instal·lacions especials i les seves mesures preventives
• L’electricitat estàtica i les seves mesures preventives
• Sistemes de protecció de l’electricitat.
– proteccions col·lectives
– proteccions individuals
PRÀCTICA (2 hores)
Execució de connexió i desconnexió mitjançant els procediments adequats, tant en tensió, com sense tensió (simulat).
Es pretén que l’alumne recordi el procediment adequat d’aplicació de les “5 regles d’or”, i sigui capaç d’aplicar-lo, així com el procediment adequat d’ús dels EPIs.
El formador proposarà diferents situacions perquè l’alumne determini si la situació és l’adequada per realitzar un treball o pot resultar perillosa.

 

 

MINISTERI

Que t'ha semblat aquest curs?

Data d’inici pendent de confirmació

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

INICI PREVIST MES D'ABRIL (Pendent Confirmació de dates)
Curs presencial
1 abr. 2024  -  
31 des. 2024
52 Hores
TARDA
COELL

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.