ITINERARI FORMATIU PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LA CONSTRUCCIÓ

ITINERARI FORMATIU PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LA CONSTRUCCIÓ

OBJECTIUS

Objectiu general
Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.
Els objectius específics portaran a adquirir les següents habilitats
– Saber identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte de l’ofici d’obra de paleta.
– Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
– Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
– Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.
– Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en les unitats d’obra que desenvolupi.
– Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d’aplicació.

CONTINGUTS

Mòdul 1. Part comuna (14 hores):
Objectiu específic relacionat:
Conèixer els drets i deures en matèria preventiva.
Epígrafs:
1. Tècniques preventives
– Mitjans de protecció col·lectiva.
– Equips de protecció individual i senyalització
2. Mitjans auxiliars, equips i eines.
3. Verificació identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Riscos.
– Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat.
– Simbologia.
34
4. Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d’emergència.
Mòdul 2. Part específica d’oficis paleteria (6 hores)
Objectius específics relacionats:
Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en l’ofici
Epígrafs:
1. Definició dels treballs.
– Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment).
– Distribució interior (envans).
– Materials (ceràmics, escaiola…)
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars ()Útils de la màquina o de l’equip de treball…
– Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P…).
Mòdul 3. Part específica- prl per a operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres. (6 hores)
Objectius específics relacionats:
Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en l’ofici
Epígrafs:
1. Definició dels treballs.
Tipus de màquines. Maquinària de transport camió, dúmper, maquinària de moviment de terres i compactació: buldòzer, pala carregadora, retroexcavadora, motoanivelladora, «jumbo», extendedora/compactadora asfàltica, etc.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars: (Útils de la màquina o de l’equip de treball…).
– Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
– Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements,
– dispositius de seguretat, documentació, sistemes d’elevació, etc
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Interferències entre màquines.
– Senyalització i trànsit .
Mòdul 3 Prl d’operadors d’aparells elevadors (6 hores)
Objectius específics relacionats:
Identificar quines maquines, sistemes d’execució, materials i equips de treball
Epígrafs:
1. Definició dels treballs:
Tipus de màquines i equips, components principals. Grua torre, muntacàrregues, grueta, plataformes d’elevació mòbils, manipuladores telescòpiques, grues mòbils autopropulsades, etc.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball (instal·lacions d’alta tensió, limitacions de càrrega i abast).
2. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica)

 

 

 

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

INICI A PARTIR DEL MES DE MARÇ (pendent concretar dates)
Curs presencial
1 març 2024  -  
31 des. 2024
34 Hores
horari de tarda
COELL- Partida de la Caparrella

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.