OPERADOR DE GRUA TORRE

OBJECTIUS

  • Realitzar totes les operacions pròpies de l’operador de grua torre optimitzant les capacitats de la màquina de manera segura.

 

  • Reconèixer els possibles riscos dels treballs en edificació i obra civil especialment els que es deriven d’aparells elevadors així com dels mecanismes de seguretat, a fi d’evitar possibles riscos laborals.

CONTINGUTS

Modulo 1. Realitzar operacions d’elevació o desplaçament de càrregues amb grues torre

Realitzar totes les operacions pròpies de l’operador de grua torre optimitzant Condicions d’utilització de la grua-torre
– Documentació que acompanya a la implantació de la grua-torre. Utilització del manual de l’operador de grua torre.
– Lectura de croquis i dibuixos de plans de plans de situació i elements de la grua-torre.
– Diagrama de càrregues i càlcul de diagrames associats a les proves de càrrega.
– Seguretat de moment de parell. Seguretat de càrrega màxima.
– Condicions d’estabilitat en servei i fora de servei.
– Aplicació del pla de seguretat i salut en l’ús de la màquina o de l’equip de treball concret.
– Riscos i mesures preventives necessàries.
– Normativa aplicable nacional i europea.
 Components de la grua-torre
– La grua torre: conceptes, tipus, components, classificació.
– Composició estructural: ploma, llastos d’estabilitat, contrapesos d’equilibris. Condicions que han de complir.
– Massa. Arriostramientos rígids i elàstics.
– Elements de seguretat en grues. Limitadors.
– Motors i equips elèctrics.
– Cables d’acer. Tipus i característiques.
– Sistemes de comandament i operació.
– Riscos i mesures preventives necessàries.
 Emplaçament de la grua-torre
– Desnivells de base. Via. Posada a terra.
– Entorn de treball. Proximitat d’edificis i línies elèctriques d’alta tensió. Instal·lacions amb diverses grues. Zona de seguretat.
– Zones de càrrega i descàrrega. Limitacions de càrrega i abast. Tipus i característiques.
– Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
 Operacions amb la grua-torre

Funcions de la grua-torre.
– Tipus de càrregues. Sistemes d’equilibrat.
– Tipus de contenidors i mitjans auxiliars.
o Tipus.
o Característiques.
o Recomanacions de maneig.
– Maneig de la grua-torre. Operació i manipulació.
o Maneig de la grua torre amb botonera.
o Maneig amb comandament sense fil de joystick.
o Maneig amb comandament de joystick amb cable.
o Maneig des de cabina.
– Maneig de grua-torre autodespleglable. Operació i manipulació.
o Maneig de la grua torre amb botonera.
o Maneig amb comandament sense fil de joystick.
o Maneig amb comandament de joystick amb cable.
– Mètodes d’elevació i desplaçament de càrregues.
– Mètodes de desplaçament en vertical de grans càrregues.
– Treballs en buit.
– Posada en penell.
– Maniobres permeses i prohibides:
o Traccions obliqües.
o Càrregues.
o Rotacions.
– Senyalització. Coneixement i característiques.
o Tipus.
o Situacions d’aplicació
o Aplicació de senyalització gestual
– Manipulació de comandaments i controls.
– Riscos i mesures preventives necessàries.
– Activitats simultànies o successives. Interferències amb altres màquines de la zona (grues). Protocols de
– actuació dels operadors en cas d’interferències.
 Manteniment de primer nivell de la grua-torre
– Manteniment i conservació de la grua-torre:
o Tipus.
o Periodicitats.
o Manipulació de cables.
o Limitacions de l’operador.
– Greixatge. Inspeccions.
– Comprovacions i verificacions diàries i setmanals de seguretat i de manteniment.
– Regulació i posada en servei.
– Manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d’elevació, etc.
– Manteniment de les proteccions individuals i col·lectives.
– Normativa aplicable nacional i europea.
– Aplicació de la normativa aplicable de seguretat en el manteniment de maquinària d’elevació.

Modul 2.  Prevenció de riscos laborals per a treballs amb aparells elevadors.

Els riscos en treballs d’edificació i obra civil.
– Tècniques preventives.

Mitjans de protecció col·lectiva.
o Equips de protecció individual.
o Senyalització.
– Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
– Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
o Riscos generals en les obres de construcció.
o Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
o Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
– Interferència entre activitats.
o Activitats simultànies o successives.
– Drets i obligacions.
o Marco normatiu general i específic.
o Organització de la prevenció de riscos laborals.
o Participació, informació, consulta i propostes.
– Primers auxilis i mesures d’emergència.
 Prevenció de riscos laborals en treballs amb aparells elevadors.
– Definició dels treballs.
o Tipus de màquines i equips, components principals. Grua torre,grua mòbil autopropulsada, muntacàrregues, grueta, plataformes d’elevació mòbils, manipuladora telescòpica, etc.
– Tècniques preventives específiques.
o Identificació de riscos.
o Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
o Mitjans auxiliars (útils de la màquina o de l’equip de treball).
o Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
o Estrobado de la càrrega.
o Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
o Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
o Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, sistemes d’elevació, documentació, etc.
o Interferències entre activitats.
o Interferències amb altres màquines.
o Protocols d’actuació dels operadors en cas d’interferències.
o Senyalització.

 

manipulació d'aliments

Que t'ha semblat aquest curs?

4
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
12 abr. 2024  -  
27 jul. 2024
275 Hores
Dimarts de 15:15 a 21:15 h divendres 15:15 a 20:45 h o dissabte de 08:00 a 15:00h
COELL- PARTIDA DE LA CAPARRRELLA S/N

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.