ELABORACIÓ DE PASTES, MORTES,ADHESIUS I FORMIGONS

ELABORACIÓ DE PASTES, MORTES,ADHESIUS I FORMIGONS

OBJECTIUS

Objectiu General

Preparar morters i pastes predosificats, tant amb mitjans manuals com mecànics, per executar treballs de paleta i revestiment, d’acord amb les recomanacions del fabricant, les condicions de qualitat indicades i les normes de seguretat i protecció ambiental establertes.

Objectius Específics

 • Descriure els processos d’elaboració de pastes, morters i formigons, identificant els components, relacionant els diferents tipus d’aplicacions, i precisant mètodes de treball.
 • Operar correctament amb els materials i amb els equips de treball necessaris (màquines, eines, útils, equips de protecció individual i mitjans auxiliars) per aconseguir el rendiment i qualitat requerits, respectant les mesures de seguretat establertes i fent les operacions de final de jornada.
 • Preparar formigons, morters i pastes tant amb mitjans manuals com mecànics per executar obres de construcció, seguint les instruccions d’elaboració i observant les condicions de consistència i resistència indicades.
 • Preparar adhesius i materials de rejuntat per executar treballs de revestiment, utilitzant mitjans mecànics, seguint la dosificació i les instruccions fixades pel fabricant i complint els terminis i volums exigits.

CONTINGUTS

Mòdul 1.- Morters, pastes i formigons en la construcció i revestiments d’obra 

 • Morters i pastes elaborats al tajo
 • Morters i pastes predosificats
 • Formigons: elaboració, components, classes, aplicacions.
 • Components: aglomerants, additius, sorres i aigua.
 • Dosificació, consistència, plasticitat i resistència. aplicacions.
 • Normativa i assajos.
 • Marcat CE dels materials de construcció.
 • Marques o segells de QUALITAT existents en materials de construcció.

Mòdul 2.- Adhesius i materials de rejuntat

 • Adhesius cimentosos.
 • Adhesius de resines en dispersió.
 • Adhesius i materials de rejuntat de resines de reacció.
 • Components: aglomerants, aditius, sorres, aigua i emulsions.
 • Dosificació, consistència i plasticitat.
 • Normativa i assajos.
 • Marcat CE dels materials de construcció.
 • Marques o segells de qualitat existents en materials de construcció

Mòdul 3.- Elaboració de morters, pastes, formigó, adhesius i materials de rejuntat.

 • Processos i condicions d’elaboració de pastes I morters:
  • Identificació i control de components.
  • Dosificació en pes i volum, correccions de dosificació.
  • Amasat amb mitjans manuals i mecànics.
  • Aportació d’aigua.
  • Ompliment de contenidors de transport.
  • Condicions ambientals per l’elaboració de morters i pastes.
 • Processos i condicions d’elaboració de formigons:
  • Identificació i control de components.
  • Dosificació en pes i volum, correccions de dosificació.
  • Amasat amb mitjans manuals i mecànics.
  • Aportació d’aigua.
  • Ompliment de contenidors de transport.
  • Condicions ambientals per l’elaboració de formigons.
 • Processos i condicions d’elaboració d’adhesius I materials de rejuntat:
  • Identificació i control de components.
  • Correccions de dosificació,
   • Amasat amb mitjans manuals i mecànics.
   • Ompliment de contenidors de transport.
   • Condicions ambientals per l’elaboració d’adhesius i materials de rejuntat.
   • Equips:
    • Tipus i funcions (selecció, comprovació i maneig).
   • Equips de protecció:
   • Individuals
   • Col·lectius
   • Riscos laborals I ambientals; mesures de prevenció.

   Materials, tècniques I equips innovadors de recent implantació.

 

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
6 març 2024  -  
10 abr. 2024
60 Hores
09.00 A 14.00 HORES (segons Calendari)
COELL

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.