ITINERARI FORMATIU PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS METALL

ITINERARI FORMATIU PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS METALL

OBJECTIUS

Generals:

 • Desenvolupar els coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Identificar els diferents riscos que es puguin produir desenvolupant les diferents activitats relacionades amb l’ofici de revestiment de guix i les mesures preventives a tenir en compte.
 • Identificar les obligacions i drets dels empresaris i treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals, en l’àmbit de la seguretat i salut en el treball.

Els objectius específics portaran a adquirir les següents habilitats

 • Prendre consciència de la importància de seguir i complir aquestes bones pràctiques en el seu lloc de treball.
 • Donar a conèixer a l’operador de manera general les modalitats, condicionants, riscos associats i mesures preventives dels diferents equips utilitzats i en els entorns de treball corresponents.
 • Desenvolupar els coneixements bàsics del marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció en plataformes elevadores. Conèixer i utilitzar correctament els equips de protecció individual.
 • Aplicar els principis generals de l’acció preventiva en el desenvolupament dels treballs en l’alçada
 • Conèixer i realitzar un adequat ús dels equips de protecció col·lectiva i individualitzada
 • Instal·lar amb seguretat línies de vida provisional

Es mesurarà l’eficàcia dels objectius amb consecució de la qualificació amb prova final

CONTINGUTS

Mòdul 1 Fontaneria i climatització ( 20 hores)

Objectiu específic relacionat:

Prendre consciència de la importància de seguir i complir aquestes bones pràctiques en el seu lloc de treball.

Epígrafs :

Part comú

 1. Tècniques preventives
 • Mitjans de protecció col·lectiva.
 • Equips de protecció individual.
 • Senyalització.
 1. Mitjans auxiliars, equips i eines.
 2. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
 • Riscos
 • Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
 • Manipulació de productes químics
 • Fitxa de dades de seguretat.
 1. Interferències entre activitats.

Activitats simultànies o successives.

 1. Drets i obligacions.
 • Marc normatiu general i específic.
 • Organització de la prevenció de riscos laborals.
 • Participació, informació, consulta i propostes.
 1. Primers auxilis i mesures d’emergència.

Part específica

 1. Definició dels treballs.
 • Instal·lacions provisionals d’obra.
 • Instal·lació penjada.
 • Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc.).
 • Urbanitzacions, pous, arquetes, etc.
 1. 2. Tècniques preventives específiques.
 • Identificació de riscos.
 • Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
 • Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà,…).
 • Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
 • Manipulació manual de càrregues.
 • Treballs en altura.
 • Treballs en espais confinats.
 • Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
 • Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
 • Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i #S,…).
 • Materials amb amiant: identificació i retirada prèvia.
 • Treballs de soldadura

Mòdul 3 plataformes elevadores (8 hores)

Objectiu específic relacionat

Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció en plataformes elevadores. Conèixer i utilitzar correctament els equips de protecció individual.

Epígrafs :

Teòrica

 1. Legislació i Normativa Aplicable, Llei Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, Reial decret 1215/1997 i el que s’estableix en la norma UNEIX 58923 referent a la formació de l’operador de plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP).
 2. Classificació i tipus de PEMP
 3. Característiques i descripcions de les PEMP
 4. Aplicacions
 5. Seguretat abans de posar en marxa l’equip
 6. Llocs de comandament
 7. Entorn de treball
 8. Anivellament
 9. Principals perills i factors de risc
 10. Mesures de protecció i prevenció
 11. Normes de seguretat deguda a altres riscos
 12. Posada en marxa
 13. Normes específiques de seguretat en l’ús
 14. Normes de seguretat en finalitzar els treballs
 15. Equips de protecció individual
 16. Manteniment
 17. Revisions

Pràctica

 1. Introducció a la màquina
 2. Reconeixement de l’entorn i senyalització de la zona de treball
 3. Components principals: identificació i funció
 4. Comprovacions i inspecció prèvia a l’ús, d’acord manual d’instruccions del fabricadora
 5. Posada en marxa i parada de la màquina
 6. Procediments correctes d’operació de cadascuna de les funcions de seguretat
 7. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques
 8. Rescat i procediments de baixada d’emergència
 9. Procediment adequat per a estacionar la màquina en la seva posició de transport

Mòdul 4. treballs en alçada (8 hores)

Objectiu específic relacionat

Conèixer les diferents tècniques d’accés per a treballs en alçada, amb la finalitat d’executar els mateixos en condicions optimes de seguretat.

Epígrafs:

 1. Normativa Normes bàsiques de seguretat.
 2. Principis generals de l’acció preventiva.
 3. Equips de protecció individual (EPI’S). Equips de protecció col·lectiva.
 4. Avaluació de riscos
 5. Instal·lació de línies de vida provisional
  1. Cintes d’encolatge.
  2. Punts d’encolatge
 6. Tècniques d’accés per a treballs en alçada.
  1. Mitjançant auto seguretat.

Utilització de línies de vida.

 

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

INICI PREVIST AL MES DE MARÇ (dates pendents de confirmació)
Curs presencial
1 març 2024  -  
31 des. 2024
38 Hores
Pendent de confirmació.
COELL-CAPARRELLA

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.