OPERACIONS DE TREBALLS AUXILIARS D’OBRA

OPERACIONS DE TREBALLS AUXILIARS D’OBRA

OBJECTIUS

Objectiu General

Preparar els suports per realitzar revestiments amb morters, pastes, realitzar tasques auxiliars en talls d’obra, seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establertes en matèria de seguretat i salut.

Objectius Específics

 • Preparar els espais i equips de treball, dins del seu àmbit de competència, per aconseguir el rendiment i qualitat requerits en la realització dels treballs auxiliars encomanats, complint les instruccions i les mesures de seguretat i salut establertes.

Conèixer i aplicar  instruccions i respectant les mesures de seguretat i salut establertes.

CONTINGUTS

Mòdul 1 Condicionament de talls. (20 hores)

 • Neteja, manteniment de talls, evacuació de residus.
 • Instal·lació i retirada de mitjans auxiliars i de protecció col·lectiva.
 • Recomanacions de descàrrega, transport i depòsit, codis i símbols.
 • Transport de càrregues en obres:
  • Mitjans manuals.
  • Mitjans mecànics.
 • Elevació de càrregues en obres:
  • Mitjans manuals.
  • mitjans mecànics.
 • Equips per al condicionament de talls:
  • Tipus i funcions.
  • Selecció, comprovació i maneig.
 • Equips per a proveïment de talls:
  • Tipus i funcions.
  • Selecció i comprovació.
  • Maneig, manteniment, conservació i emmagatzematge.
 • Mitjans auxiliars provisionals:
  • Manteniment, conservació i emmagatzematge.
 • Instal·lacions provisionals d’obra.
 • Senyalització d’obres.
 • Materials, tècniques i equips innovadors de recent implantació.
 • Mòdul 2.       Abastament de talls i apilaments. durada (15 hores)
  • Materials:
   • Característiques i densitats.
   • Formes de subministrament: Granel, envasat i paletitzat.
  • Condicions de recollida:
   • Resistència del suport.
   • Alçada d’apilat.
   • Factors ambientals.
  • Equips:
   • Tipus i funcions.
   • Selecció i comprovació.
   • Maneig, manteniment, conservació i emmagatzematge.

  Mòdul 3. Prevenció de Riscos Laboral per a Treballs de Paleteria. (20 hores)

  • Legislació relativa a prevenció la seguretat i salut en obres de construcció, d’acord amb el VI Conveni General Sector Construcció.
  • Accidents laborals: tipus, causes, efectes i estadístiques.
  • Procediments d’actuació i primers auxilis en casos d’accident.
  • Equips de protecció individual i col·lectiva. Tipus, normativa i criteris d’utilització.
  • Mesures de seguretat i prevenció de riscos en la utilització d’equips i eines de:
   • Manipulació de materials.
   • Senyalització i tanca d’obres.
   • Instal·lacions i equips elèctrics.
   • Bastides, plataformes i escales.
   • Maquinets, muntacàrregues, grues i cintes transportadores.
   • Maquinària lleugera d´obres.

  Lliscaments, despreniments i contencions.

 

 

 

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
5 febr. 2024  -  
5 març 2024
60 Hores
09:.00 A 14:00 HORES (segons calendari)
COELL

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.