Adreça de la Comissió Paritària – Comunicacions contracte indefinit adscrit a l’obra

Adreça de la Comissió Paritària – Comunicacions contracte indefinit adscrit a l’obra

Per tal de donar compliment a allò que disposa el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat de l’ocupació i la transformación del mercat de treball en relació a les comunicacions de finalització de l’obra en el “contracte indefinit adscrit a l’obra”, posem a la vostra disposició a tals efectes l’adreça de la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de la Construcció de la Provincia de Lleida:

Constlleida@comissioparitaria.org

***T E X T   D E L   R E A L  D E C R E T- L L E I   32/2021:

“Article segon. Modificació de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.

Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, que queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional tercera. Extinció del contracte indefinit per motius inherents a la persona treballadora al sector de la construcció.

Sense perjudici del que preveu la secció 4a del capítol III del títol I de l’Estatut dels treballadors, els contractes de treball indefinits adscrits a obra subscrits a l’àmbit de les empreses del sector de la construcció, es poden extingir per motius inherents a la persona treballadora d’acord amb el que disposa aquesta disposició, que és aplicable amb independència del nombre de persones treballadores afectades.

Tindran la consideració de contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l’àmbit funcional del Conveni General del Sector de la Construcció.

L’extinció regulada en aquest article no és aplicable a les persones treballadores que formen part del personal d’estructura.

La finalització de l’obra en què presta serveis la persona treballadora determinarà l’obligació per a l’empresa d’efectuar-li una proposta de recol·locació, amb el desenvolupament previ, si cal, d’un procés de formació.

Aquest procés, que serà sempre a càrrec de l’empresa, es pot fer directament oa través d’una entitat especialitzada, i és preferent la formació que imparteixi la Fundació Laboral de la Construcció amb càrrec a les quotes empresarials.

La negociació col·lectiva dàmbit estatal del sector de la construcció determinarà els requisits daccés, durada i modalitats de formació adequades segons les qualificacions requerides per a cada lloc, nivell, funció i grup professional.

El procés de formació indicat podrà desenvolupar-se amb antelació a la finalització de l’obra.

3. A efectes del que preveu aquesta disposició, s’entendrà per finalització de les obres i serveis la terminació real, verificable i efectiva dels treballs desenvolupats per aquesta.

Així mateix, tindran la consideració de finalització d’obra la disminució real del volum dobra per la realització gradual de les corresponents unitats dexecució degudament acreditada, així com la paralització, definitiva o temporal, dentitat suficient, duna obra, per causa imprevisible per a l’empresa i aliena a voluntat.

La finalització de l’obra haurà de ser posada en coneixement de la representació legal de les persones treballadores, si escau, així com de les comissions paritàries dels convenis d’àmbit corresponent o, si no n’hi ha, dels sindicats representatius del sector, amb cinc dies dantelació a la seva efectivitat i donarà lloc a la proposta de recol·locació prevista en aquesta disposició.

La proposta de recol·locació que preveu aquesta disposició serà formalitzada per escrit mitjançant una clàusula que s’annexarà al contracte de treball.Aquesta clàusula, que haurà de precisar les condicions essencials, la ubicació de l’obra i la data d’incorporació a aquesta, així com les accions formatives exigibles per ocupar el nou lloc, serà sotmesa a acceptació per part de la persona treballadora amb quinze dies d’antelació a la finalització del seu treball a l’obra en què es trobi prestant serveis.

Una vegada efectuada la proposta de recol·locació, el contracte indefinit adscrit a obra es pot extingir per motius inherents a la persona treballadora quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) La persona treballadora afectada rebutja la recol·locació.

b) La qualificació de la persona afectada, fins i tot després d’un procés de formació o requalificació, no resulta adequada a les noves obres que tingui l’empresa a la mateixa província, o no en permet la integració, per existir un excés de persones amb la qualificació necessària per desenvolupar les mateixes funcions.

La negociació col·lectiva dàmbit estatal del sector corresponent precisarà els criteris de prioritat o permanència que han doperar en cas de concórrer aquests motius en diverses persones treballadores de forma simultània en relació amb la mateixa obra.

La inexistència a la província on estigui contractada la persona treballadora d’obres de l’empresa d’acord amb la seva qualificació professional, nivell, funció i grup professional una vegada analitzada la seva qualificació o possible requalificació.

En el supòsit a) anterior, la persona treballadora ha de notificar per escrit a l’empresa l’acceptació o el rebuig de la proposta en el termini de set dies des que tingui coneixement de la comunicació empresarial. Transcorregut aquest termini sense contestació, s’entendrà que la persona treballadora rebutja la proposta de recol·locació.

En els supòsits recollits als apartats b) ic) precedents, l’empresa ha de notificar l’extinció del contracte a la persona treballadora afectada amb una antelació de quinze dies a la seva efectivitat.

L’extinció del contracte indefinit per motius inherents a la persona treballadora haurà de ser posada en coneixement de la representació legal de les persones treballadores amb una antelació de set dies a la seva efectivitat i donarà lloc a una indemnització del set per cent calculada sobre els conceptes salarials establerts a les taules del conveni col·lectiu que sigui aplicable i que hagin estat meritats durant tota la vigència del contracte, o la superior establerta pel Conveni General del Sector de la Construcció.»

COMPARTEIX-HO:

Comparteix-ho:

ALTRES NOTÍCIES D'INTERÈS

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.