Preacord adoptat en la negociació de VII Conveni General del Sector de la Construcció

Preacord adoptat en la negociació de VII Conveni General del Sector de la Construcció

En data 11 de maig de 2020 s’ha adoptat un preacord en la negociació del VII CGSC amb el següent contingut:

En aquest sentit el sector de la construcció ha arribat a un preacord de signatura del VII Conveni col·lectiu general del Sector de la Construcció que gira entorn dels següents principis:

 • L’àmbit temporal del conveni serà de cinc anys, però els increments salarials seran signats a tres anys, deixant la concreció dels dos últims una vegada analitzada la situació econòmica d’Espanya a la vista dels problemes de desproveïment i la crisi pel conflicte bèl·lic a Ucraïna.
 • S’ha regulat, tal com recull la reforma laboral realitzada pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, els extrems necessaris a complementar per la negociació col·lectiva del contracte indefinit adscrit a obra.
 • S’ha establert un període màxim de durada del contracte temporal per circumstàncies de la producció d’un any, percebent a l’extinció del mateix una indemnització del 7% calculada sobre els conceptes salarials de les taules del conveni aplicable reportats durant la vigència del contracte
 • S’han desenvolupat els contractes formatius pel que fa a la seva retribució i a la durada del contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis.
 • S’ha regulat el contracte fix discontinu quant a la durada del termini d’inactivitat en els supòsits de contractes, subcontractes o amb motius de concessions administratives, i s’ha establert una quantia a abonar quan finalitzi el període d’activitat, així com la possibilitat de percebre una quantia addicional si el contracte de treball s’extingís per voluntat de les parts transcorregut un determinat termini sense que s’hagués produït una nova crida. Així mateix, s’ha acordat la creació d’una borsa d’ocupació sectorial.
 • Es regula la jubilació forçosa, fomentant l’increment de la presència de la dona en el sector de la construcció, i facilitant la seva ocupabilitat.
 • S’han inclòs nous continguts formatius en prevenció de riscos laborals per a la realització de determinats treballs (arqueologia, instal·lació de prefabricats, etc.).
 • S’ha reconegut l’especialització dels operadors de grues torres i telescòpiques.
 • S’ha establert l’obligatorietat de la percepció del pagament de les percepcions econòmiques exclusivament per transferència bancària.
 • S’ha avançat en el conveni col·lectiu en totes les matèries relatives a igualtat entre les persones treballadores.
 • S’amplia l’abonament del plus anual de Conservació en Contractes de Manteniment de Carreteres, amb efectes de l’1 de gener de 2023, al personal enquadrat en els grups professionals 1 al 5 que estaven exclosos de la seva percepció pel que es disposa en la lletra c) de l’apartat 1 de la disposició addicional cinquena.
 • S’acorda la promoció, si escau, d’un Pla de Pensions d’ocupació sectorial una vegada es promulgui, i desenvolupi, la Llei de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i s’analitzi per les parts, així com sempre que en la seva regulació es recullin els incentius compromesos pel Govern.
 • S’ha pactat un increment salarial del 4,0% per a l’any 2022, 3,0% per a l’any 2023, i 3,0% per a l’any 2024, dels quals, quan es formalitzi l’indicat Pla de Pensions, una part es destinaria a aportacions al Pla de Pensions que es promogui.
 • S’ha recollit una clàusula de garantia salarial que tindrà en compte la mitjana dels Índexs de Preus al Consum dels indicats anys, i l’excés fixat dels quals incrementarà les taules salarials de l’any 2025.”

COMPARTEIX-HO:

Comparteix-ho:

ALTRES NOTÍCIES D'INTERÈS

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.