Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

DATA D’INICI: 28 de febrer de 2022

DATA FI: 13 de maig de 2022

Lloc d’impartició: Partida de la caparrella S/N

RP1: Preparar el terreny per a la producció de plantes seguint instruccions, amb les eines i útils necessaris.
CR1.1 La neteja, desenrunament i desbrossament del terreny es realitza seguint procediments establerts.
CR1.2 Les esmenes orgàniques i minerals s’incorporen al terreny uniformement.
CR1.3 El conreu del sòl es realitza en el moment requerit i amb els útils indicats.
CR1.4 Les labors de preparació del terreny, es duen a terme complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa i minimitzant la seva incidència en el medi ambient.
CR1.5 Les eines i màquines utilitzades es netegen, ordenen i mantenen en perfecte estat de conservació.

RP2: Col·laborar, seguint instruccions i utilitzant materials idonis, en la preparació del substrat per a la producció de plantes.
CR2.1 Els diferents components es barregen homogèniament i en les proporcions indicades, seguint instruccions.
CR2.2 Les esmenes i abonaments s’incorporen i barregen homogèniament al substrat, seguint instruccions.
CR2.3 L’aigua necessària s’aporta per a mantenir al substrat amb un nivell adequat d’humitat, seguint instruccions.
CR3.3 Les eines utilitzades es netegen, ordenen i mantenen en perfecte estat de conservació.

CR2.4 Les labors de preparació del substrat, es duen a terme complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa
i minimitzant la seva incidència en el medi ambient.
CR2.5 Les eines utilitzades es netegen, ordenen i mantenen en perfecte estat de conservació.

RP3: Fer els treballs bàsics per a la instal·lació d’infraestructures per a la protecció de cultius i reg seguint el pla de treball.
CR3.1 Els clots i rases necessaris per a la instal·lació d’infraestructures de protecció
de cultius i reg s’obren garantint que tinguin les dimensions indicades.
CR3.2 Els materials es descarreguen, aporten, estenen o col·loquen seguint procediments establerts.
CR3.3 Els treballs bàsics per a la instal·lació d’infraestructures per a la protecció de cultius i reg, es duen a terme complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa i minimitzant la seva incidència en el medi ambient.
CR3.4 Les eines utilitzades es netegen, ordenen i mantenen en perfecte estat de conservació.
RP4: Fer els treballs bàsics per a la recol·lecció i preparació del material vegetal per a la seva reproducció seguint el pla de treball.
CR4.1 El material vegetal es recull en la zona, moment i amb les tècniques indicades.
CR4.2 El material vegetal es prepara i conserva per a assegurar la seva viabilitat.
CR4.3 Els treballs bàsics per a la recol·lecció i preparació del material vegetal, es duen a terme complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa i minimitzant la seva incidència en el medi ambient.
CR4.4 Les eines utilitzades es netegen, ordenen i mantenen en perfecte estat de conservació.

RP5: Fer els treballs bàsics per a la multiplicació sexual del material vegetal segons el pla establert.
CR5.1 Les taules de germinació, planters i contenidors es preparen per al seu posterior semillado.
CR5.2 La llavor es distribueix uniformement i a la profunditat indicada.
CR5.3 El primer reg es realitza acuradament amb la dosi indicada.
CR5.4 Els treballs bàsics per a la multiplicació sexual del material vegetal, es duen a terme complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció
de riscos laborals de l’empresa i minimitzant la seva incidència en el medi ambient.
CR5.5 Les eines utilitzades es netegen, desinfecten en cas necessari, ordenen i mantenen en perfecte estat de conservació.

RP6: Fer els treballs bàsics de multiplicació vegetativa del material vegeta segons el pla establert.
CR6.1 Les taules de propagació, bancals i contenidors es preparen per a la seva posterior plantació.
CR6.2 El material vegetal es maneja segons la tècnica de propagació.
CR6.3 El primer reg es realitza amb la dosi indicada.
CR6.4 Els treballs bàsics per a la multiplicació vegetativa del material vegetal, es duen a terme complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció de ries

RP4: Descarregar les plantes i protegir-les segons instruccions per a garantir la seva viabilitat.
CR4.1 El material vegetal es descarrega acuradament evitant danys.
CR4.2 La planta s’emmagatzema en condicions adequades fins a la seva plantació.
CR4.3 Les plantes es condicionen mitjançant tècniques auxiliars per a la seva plantació.
CR4.4 Les operacions de descàrrega i emmagatzematge, es duen a terme complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa i minimitzant la seva incidència en el medi ambient.
CR4.5 Les eines utilitzades es netegen, ordenen i mantenen en perfecte estat de conservació.

RP5: Executar la plantació per a assegurar un bon arrelament, seguint indicacions tècniques.
CR5.1 Els clots i/o rases es dimensionen segons la planta a establir.
CR5.2 Les esmenes i/o abonat de fons es barregen convenientment.
CR5.3 La planta es col·loca en la posició i a la profunditat indicada, compactant el sòl després de la plantació.
CR5.4 Les plantes es entutoran i protegeixen segons els procediments establerts.
CR5.5 El reg d’implantació es realitza amb la dosi indicada.
CR5.6 La plantació es duu a terme complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa i minimitzant la seva incidència en el medi ambient.
CR5.7 Les eines i equips utilitzats es netegen, ordenen i mantenen en perfecte estat de conservació.

RP6: Sembrar gespes i/o implantar tepes seguint instruccions per a aconseguir una bona nascència o arrelament.
CR6.1 La preparació del terreny s’adequa a les necessitats específiques de la sembra i implantació de gespes.
CR6.2 La sembra / implantació es realitza amb la mescla de llavors indicades i utilitzant les tècniques i/o mitjans especificats.
CR6.3 La sembra o tepes es rega convenientment.
CR6.4 La primera sega es realitza en el moment indicat.
CR6.5 La sembra o implantació, es duen a terme complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa i minimitzant la seva incidència en el medi ambient.
CR 6.6 Les eines i equips utilitzats es netegen, ordenen i mantenen en perfecte estat de conservació.

COMPARTEIX-HO:

Comparteix-ho:

ALTRES NOTÍCIES D'INTERÈS

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.